Årets första Hallandspest

Med årets första Hallandspest följer en sammanfattning av smittskyddsåret 2014 utifrån anmälningarna enligt Smittskyddslagen.

Analysen bygger på 2 529 anmälda fall av de 63 sjukdomar/tillstånd som är anmälningspliktiga.

Anmälningarna för de veneriska sjukdomarna är den största gruppen med 1191, 47 % av alla, följt av 753 fall av smittsamma tarmsjukdomar, 30 %. Den tredje största gruppen är antibiotikaresistenta bakterier 299 eller 12 % av de anmälda.

Trettiofyra fall av kikhosta konstaterades under hösten, men i övrigt inga fall av de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinations- programmet. Deltagandet i barnvaccinationen var ett av de högsta i landet med 99 % vaccinerade barn vid två års ålder. 98,6 procent hade dessutom fått vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund – någon stor spridning av dessa barnsjukdomar kan därför inte ske i Halland.

HALLANDSPESTEN nr 1, 2015  (PDF-dokument, 492 kB)

ÅRSSTATISTIK 2014 (PDF-dokument, 780 kB)

Hallandspesten 1, 2015