Mässling och Röda Hund i Europa

En vanlig fråga: Ska vi tidigarelägga vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) för de minsta barnen när familjen ska ut och resa? Var kan jag hitta information om det aktuella läget i Europa?

Svar: Är barnet över 12 månader är det inga problem att tidigarelägga dosen. Den dosen räknas som fullvärdig och ersätter då den dos som normalt ges vid 18 månader. Doser givna före 12 månaders ska alltid kompletteras med den ordinarie dosen vid 18 månader. Det beror på att de antikroppar som barnet fått via moderkakan kan kvarstå upp till ett år och störa effekten av vaccinet. Vaccination kan, efter läkarordination, ges från 9 månaders ålder, men på speciell indikation kan man vaccinera från 6 månaders ålder.

En riskbedömning behöver göras för att värdera risken att exponeras under resan. Någon exakt gräns går inte att ge utan måste bedömas från fall till fall. Ett riktmärke för resor inom Europa kan vara att en kortvarig charterresa där man bor på hotell på vanliga turistmål som t.ex. Turkiet, Spanien, Grekland inte innebär en sådan hög risk att det motiverar tidigareläggning av MPR för barn under 1 år. Är det däremot en resa som innebär att man bor och lever med lokalbefolkningen ökar indikationen för tidigarelagd vaccination, särskilt om resan är längre än enstaka vecka.

Vägledning för sin bedömning kan man få via Europeiska Smittskyddsinstitutet (ECDC) som regelbundet uppdaterar en samlad statistik över flertalet europeiska länders rapportering av mässling och röda hund. Klicka på nedan länkar:

-----------------------------------------------------------------------------

FÖRDJUPNING

Fantastiska framsteg har gjorts runtom i världen för att minska antalet fall av mässling och röda hund. Antalet dödsfall pga. mässling har globalt minskat med hela 78 % sedan år 2000.  Framgången beror på stärkta vaccinationsprogram som når fram. Numera vaccineras över 80 % av världens barn. Färre vaccineras mot röda hund, dock har allt fler länder infört kombinerat vaccin för mässling, påssjuka, röda hund (MPR) alternativt mässling och röda hund (MR). Globalt vaccineras 44 % av födelsekohorten i 134 länder mot röda hund, men fortfarande har många länder i Afrika och Sydostasien enbart mässlingsvaccin i sina program. 

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar vi har och kan ge svåra komplikationer som lunginflammation och hjärninflammation. Dödsfall förekommer, särskilt stor risk löper undernärda barn i länder med hög fattigdom och bristande sjukvård.

Röda Hund är en smittsam och vanligtvis mild infektion. Den är däremot mycket allvarlig för det ofödda barnet om en kvinna infekteras under graviditeten. Risken för missfall är stor och också att barnet föds med svåra missbildningar. I världen uppskattas att 110 000 barn årligen föds med sådana svåra skador, s.k. kongenital rubella.

Mässling och röda hund fortsätter dock att orsaka epidemier, även i Europa.
Här följer några aktuella data för europeiska länder 2013:

MÄSSLING

 • Den höga epidemitoppen som sågs 2010-11 har minskat, men 2013 rapporterades ändå över 10 000 fall.
 • Tyskland, Italien, Nederländerna, Rumänien och Storbritannien stod för
  91 % av fallen 2013. Flest fall sågs bland barn under ett år.
 • Majoriteten fall, 88 %, var helt ovaccinerade. 8 % hade fått en dos, och 0,1 % hade fått två doser. För 4 % var vaccinationsstatus okänt.

RÖDA HUND

 • Under 2013 rapporterades 39 000 fall i Europa
 • Polen var enskilt det land som rapporterade flest fall, 99 %
 • Majoriteten fall, 61 %, var ovaccinerade, 10 % hade fått en dos, och 2 % hade fått två doser. För 27 % var vaccinationsstatus okänt.

Vaccination – då och nu

I Sverige infördes vaccination mot mässling 1971, vilken hade en god anslutning, särskilt under 70-talets senare hälft. Vaccination mot röda hund kom 1974 och erbjöds alla 12-åriga skolflickor.  1982 introducerades det kombinerade MPR- vaccinet i två doser vid 18 månaders och 12 års ålder inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet Anslutningen till programmet har varit hög sedan 1980-talet och mer än 95 procent av barnen har vaccinerats. För att sjukdomarna inte ska få fäste i befolkningen krävs att 90-95 procent är immuna, antingen genom vaccination eller efter genomgången naturlig infektion.

Två MPR-doser krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna. Den andra dosen ges för att de som inte fick något skydd vid första dosen ska få en ny chans. Den andra dosen gör också att skyddet upprätthålls. Det bör gå minst fyra veckor mellan doserna - om möjligt längre, gärna 3-5 år.  Vid vaccination av kvinnor ska man tänka på att pågående graviditet är en kontraindikation för MPR-vaccination.

Se över skyddet före resa

Eftersom sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen, varav flera är populära turistmål, är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd innan resan.

Några grupper som kräver särskild uppmärksamhet

 • Personer födda på 1960- och 1970-talet. Flertalet har immunitet efter sjukdom och/eller vaccination, men en mindre del kan ha undgått mässlingsinfektion och heller inte blivit vaccinerade med två doser.  

Födelseår

Vaccinationsstatus

Behov

Före 1970

Ej vaccinerade. Bedöms ha haft ”naturlig” mässling, åtminstone om födda före 1960

Ingen åtgärd om födda 1960 eller tidigare.

Om födda 1961–1970 finns behov av MPR för de som inte haft ”naturlig” mässlingsinfektion. Två doser bör då ges med upp till 5 års mellanrum.

1970-1980

Fått 0–1 dos av monovalent mässlingsvaccin. Alla fick 1 dos MPR vid 12 år.

1 dos MPR om de inte vet att de har haft ”naturlig” mässlingsinfektion eller säkert vet att de fått två doser.

1981 eller senare

Fått 2 doser MPR

Ingen åtgärd

 •  Kvinnor i fertil ålder bör ha skydd mot röda hund innan första graviditeten och resor till länder med hög smittrisk. Vaccinationstäckning bland dem som är uppvuxna i Sverige har varit hög. Däremot kan det finnas fler oskyddade bland dem som kommer från länder där vaccination mot röda hund inte ingår i vaccinationsprogrammet.
 • För barn som reser utomlands före 18 månaders ålder bör man överväga att tidigarelägga MPR-vaccination. Om barn vaccineras före tolv månaders ålder finns det risk för sämre effekt och därför ska en ny dos ges vid 18 månaders ålder – se inledande text.

Skriv ut denna information som PDF-dokument (PDF-dokument, 338 kB)