NYTT! Hälsokontroll för Tuberkulos - reviderade riktlinjer

Nya riktlinjer
  Socialstyrelsen gav 2007 ut rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - om hälsokontroll, smittspårning och vaccination. Rekommendationerna reviderades 2012, och de halländska riktlinjerna har nu anpassats efter dessa. De som framförallt berörs är de enheter som arbetar med tbc-screening av asylsökande och migranter, personal/studerande inom vård och omsorg, gravida inom mödravården och intagna inom kriminalvården.

Börja med en hälsodeklaration
Anamnesen är viktig!
Som grund använder man "Hälsodeklarationen", som nu är reviderad och anpassad till de nya riktlinjerna. På baksidan finns en lathund med vägledning för bedömning och vidare åtgärder om personen anses "exponerad" eller inte för tuberkulos.

NYHETER

  • Tuberkulosscreening av asylsökande och migranter
    Om inga symtom eller särskilda riskfaktorer för tuberkulos framkommer i hälsodeklarationen screenas numera endast de personer som kommer från länder med "hög" förekomst av tuberkulos ( ≥100 fall/100 000 invånare och år). Tidigare inkluderades även länder med "måttlig" incidens (≥ 25 fall/100 000 invånare och år). Det betyder t.ex. att personer med ursprung i forna Jugoslavien eller Mellanöstern inte behöver screenas för tbc, om inte särskilda skäl för det framkommer i samband med hälsodeklarationen.
  • Ny diagnostik vid tuberkulosscreening
    I många år har PPD (intracutant tuberkulintest) varit det enda tillgängliga test för att påvisa immunreaktion mot tuberkulos. Numera kan PPD i de flesta fall ersättas med ett vanligt blodprov, sk IGRA-test. Två kommersiella IGRA-tester finns, där Quantiferon rekommenderas i första hand. På barn under 5 år ska man dock alltid sätta PPD. Fördelen med blodprov är att testet är mer specifikt, och inte ger falskt positivt resultat av BCG vaccination eller andra miljömykobakterier. Med positivt PPD menas ≥ 10 mm för friska vuxna och barn som är BCG vaccinerade, medan gränsen för ovaccinerade barn upp till 18 år och immunsupprimerade är ≥ 6 mm.

BCG-Vaccination
Ovaccinerade barn och ungdomar upp till 18 år (från "riskland") erbjuds BCG vaccination om PPD < 6 mm. Revaccination är inte aktuell för de som tidigare är vaccinerade. Med riskland i detta sammanhang avses länder med incidens på ≥ 25 fall per 100 000 invånare och år. Det är samma gräns som tidigare, och innebär i princip att vaccination är aktuell för den som är ovaccinerad och från ett land utanför Västeuropa, Nordamerika, Australien eller Nya Zeeland.

Utbildning
Läkemedelskommittén erbjuder under mars månad tre utbildningstillfällen kring temat "Infektioner och Vaccinationer". En av programpunkterna kommer att vara de nya tbc-riktlinjerna. Utbildningen är i första hand riktad till läkare, men i mån av plats erbjuds också sjuksköterskor att delta.
Länk till utbildning och anmälan (Läkemedelskommittén)

Mer information
På Smittskydd Hallands hemsida finns uppdaterad information, utbildningsmaterial (bildspel), lathundar, provtagningsinstruktioner, matriser med flödesscheman för hälsokontroller mm.
Länk till Smittskydd Hallands hemsida

Ann Åkesson
Biträdande smittskyddsläkare och infektionsläkare
2013-02-28