Säsongsvaccination mot influensa: Fluarix kan användas

Det svenska Läkemedelsverket behåller rekommendationerna för säsongsvaccinerna. Bedömningen är densamma som det norska Läkemedelsverkets, att det finska beslutet är teoretiskt och underlaget är hypotetiskt, varför indikationen för Fluarix inte ändras.

Med anledning av att finska myndigheter har ändrat rekommendationerna för vilka åldrar som kan vaccineras med säsongsvaccinet Fluarix, sammanfattas nedan det svenska Läkemedelsverkets bedömning från fredagen den 11 oktober:

”Läkemedelsverket gör bedömningen att det finns flera oklarheter i de finska uppgifterna och att stödet för hypotesen är svagt. Läkemedelsverket deltar i den utredning som nu inletts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA där forskargruppens data noggrant kommer att värderas. Efter värdering av tillgängliga uppgifter gör Läkemedelsverket bedömningen att det i dagsläget inte finns anledning att ändra den positiva nytta/risk-bedömningen för Fluarix.”

Under den fortsatta uppföljningen av anmälda biverkningar av säsongsvacciner de senaste två åren efter pandemin, d.v.s. när enbart säsongsvaccinerna använts, har inga fall av narkolepsi kopplats till säsongsvacciner. Självklart har inte barn vaccinerats i den omfattningen som gjordes under pandemin. Men det finns stor anledning att tro att vi i Sverige har varit mycket observanta och mycket benägna att rapportera sådana biverkningar om de misstänkts.

Sammanfattningsvis, kan Fluarix fortsätta att användas som säsongsvaccin i enlighet med de tidigare rekommendationerna.

2012-10-15

Mats Erntell
Smittskyddsläkare

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Oforandrad-nyttarisk-bedomning-for-Fluarix/