Se över vaccinationsskyddet inför Hajj 2012

Över två miljoner pilgrimer väntas till Mecka när Hajj inleds i slutet av oktober. När många människor samlas på en liten yta ökar risken för smittspridning och deltagare i Hajj bör se över sitt vaccinationsskydd före avresa. Hälsomyndigheten i Saudiarabien kräver dessutom vissa vaccinationer för att utfärda visum. Eftersom det påvisats influensa i Saudiarabien understryker Smittskyddsinstitutet värdet av influensavaccination före resan.

I samband med Hajj har det tidigare förekommit utbrott av infektioner som till exempel meningokocksjukdom. Därför vidtar hälsomyndigheten i Saudiarabien varje år en rad försiktighetsåtgärder för att skydda pilgrimer från smittsamma sjukdomar.

Influensasmitta finns i Saudiarabien
Personer som provtagits i Danmark för misstänkt coronavirusinfektion hade influensa. En omfattande utredning kring fallen från Saudiarabien och Qatar som insjuknat i det nya Coronaviruset har inte visat ytterligare pågående smittspridning. Men influensasmitta finns alltså i Saudiarabien. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar sedan tidigare influensavaccination inför deltagande i Hajj. Detta gäller främst de som tillhör riskgrupperna för svår influensa, men även för andra finns det goda skäl att undvika sjukdom under en sådan resa.

Krav och rekommendationer
Äldre, svårt sjuka, gravida och barn avråds från att genomföra Hajj. För den som vill söka ett visum för att delta i Hajj finns särskilda krav och rekommendationer. Dessa är väsentligen oförändrade från föregående år. Vilka vaccinationer det rör sig om varierar beroende på ålder och vilket land personen som söker visum kommer ifrån.

Vaccinationsrekommendationer inför resa till Saudiarabien:
Internationellt vaccinationskort ska medföras under resan.

Meningokocksjukdom: Alla personer över två år ska ha vaccinerats mot hjärnhinneinflammation med 4-valent meningokockvaccin (A+C+W135+Y). Vaccinationen ska ha givits mindre än tre år och mer än tio dagar före resan.

Gula febern: Vaccinationen ska ha givits inom tio år och mer än tio dagar före resan, om du har varit i ett land där det finns en risk att smittas av gula febern.

Polio: Fullgod vaccination mot polio rekommenderas.

Säsongsinfluensa: Pilgrimer bör vaccineras mot säsongsinfluensa.

Hepatit B: Sjukdomen sprids via kontakt med smittade kroppsvätskor och blod. Förekomsten av hepatit B är stor i Mellanöstern och Saudiarabien.

Livsmedels- och vattenburna sjukdomar: Hepatit A och tyfoidfeber tillhör dessa sjukdomar och kan undvikas genom att man iakttar försiktighet i samband med mat- och vattenintag. Personer som vill ha ett extra skydd kan dessutom vaccinera sig mot sjukdomarna.

• Om trots allt ett barn följer med på resan, kan det ofta vara aktuellt att göra ändringar i barnets vaccinationsschema. Rådgör med vårdpersonal på BVC i god tid före resan.

Mässling, påssjuka och röda hund (MPR – MMR på engelska). Eftersom det förekommer utbrott av dessa sjukdomar internationellt, rekommenderas resenärer att särskilt kontrollera att de har fullgod vaccination.

Övriga sjukdomar: Personer som ska resa till Mecka rekommenderas att i samråd med sjukvårdspersonal gå igenom att rutinvaccinationerna är uppdaterade. Dessa inkluderar: stelkramp, difteri och kikhosta.

Andra saker som är viktigt att tänka på inför resan
• Se till att alla i ressällskapet har en giltig reseförsäkring.

• Undvik mat från gatuförsäljare eller provisoriska restauranger.

• Drick mycket vatten under resan för att undvika uttorkning men drick endast vatten ur tillslutna flaskor. 
  Undvik kranvatten, dryckesfontäner och iskuber. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller våtservetter alternativt handsprit.

• Täck för mun och näsa med en näsduk när du hostar eller nyser.

• Undvik närkontakt med andra människor om du blir sjuk och om möjligt med andra människor som
  är sjuka.
• Undvik att dela vassa föremål, som t.ex. rakblad, med andra.

• Om du blir sjuk under resan – kontakta sjukvården.

• Om du inte känner dig frisk när du kommer hem – sök sjukvård och berätta då var du har varit.

Andra informationskällor:

Reseråd och vaccinationer Saudiarabien på www.1177.se

www.smittskyddsinstitutet.se

WHO WER nr 30