Ska vi vaccinera mot bältros? Nej, inte för närvarande!

Bältrosvaccinet Zostavax omprövas för närvarande avseende förmånsbeslutet eftersom långtidsskyddet övervärderats. Terapigruppen för vacciner inom Läkemedelskommittén rekommenderar därför att vi avvaktar med användningen.

Bältrosvaccinet Zostavax är registrerat i Sverige och ingår sedan 2011 i läkemedelsförmånen för personer över 50 års ålder. Beslutet av Tandvårds- och Läkemedels­förmånsverket, TLV, grundades på antaganden om hur länge vaccineffekten kvarstår. Zostavax har dock av produktionsskäl inte kunnat tillhandahållas i Sverige förrän nu i september.

Indikationen för vaccinet är att förebygga bältros och bältros-associerad smärta hos personer 50 år eller äldre. Nu visar en uppföljning att långtidsskyddet har övervärderats i den hälsoekonomiska modellen, varför myndigheten har inlett en omprövning där subventionen av vaccinet till nuvarande pris, ca 1300 kr, åter utvärderas.

Minskar risken för utveckling av bältros

En stor studie i USA på 38 000 personer >60 års ålder visade att vid en uppföljning efter 3 år hade insjuknanden i bältros reducerats med endast 50 % i vaccingruppen jämfört med placebogruppen. Skyddet avtog också med stigande ålder, 64 % för 60-69 åringar och 18 % för de >80 år. Förekomsten av postherpetisk neuralgi (PHN) minskade med 67 %. Vidare är durationen av vaccineffekten oklar och därmed behovet av boosterdos.

Zostavax ges som en dos och är ett levande, försvagat vaccin. Det är därför kontraindicerat till personer med immunbrist (pga behandling eller sjukdom) och gravida. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

Tillverkaren lanserar vaccinet aktivt i Sverige med erbjudande om utbildning till primärvården och planerar mera allmänt riktad marknadsföring bland annat i form av radio, TV och tidningsreklam. Uttryck som ”helveteseld” används om bältros.

Terapigruppens slutsats

Då nationella riktlinjer saknas har terapigruppen inom Läkemedelskommittén i Halland valt att inte rekommendera Zostavax i de nya terapirekommendationerna för 2013/14 med följande motivering; ”Med hänsyn till kostnad och osäkerhet om nyttan rekommenderar vi i nuläget inte Zostavax”. Vi inväntar således TLV:s bedömning om kostnadseffektiviteten i förhållande till skyddseffekt, duration och pris.

Vänta med att förskriva vaccin mot bältros!

Flera läkemedelskommittéer i Sverige har liksom vi valt att avvakta resultatet av TLV:s omprövning innan några rekommendationer avseende förskrivning av Zostavax ges. I väntan på beslutet uppmanar vi att avvakta med förskrivning.

Mats Erntell
smittskyddsläkare och ordförande i
Läkemedelskommitténs terapigrupp för Vacciner

(denna text kommer även att publiceras i kommande nummer av Terapinytt)