Utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor

Utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor inom barnvaccinationsprogrammet.

Socialstyrelsen har 2015-07-03 beslutat att ändra föreskrifterna (SOSFS 2000:1) med anledning av påtalad brist på kombinationsvaccinet som ges vid 5-6 års ålder. Ett av de registrerade fyr-komponent vaccinerna mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio förväntas ha leveransproblem.

I Meddelandebladet, se länk nedan, anvisas hur sjukvården ska agera vid eventuellt användande av fem-komponentsvaccinet, som utöver ovanstående vacciner också innehåller Hib – Haemophilus vaccin.

Region Halland har upphandlat ett fyr-komponent vaccin från en leverantör, som inte förväntar någon brist inom överskådlig tid.

 Meddelandeblad (PDF-dokument, 270 kB)