Vad är det som går?

Feber är just nu den vanligaste orsaken till att allmänheten kontaktar 1177, och frågorna har ökat markant de senaste veckorna. Vad står det för? Smittskyddet har sedan ett år tillbaka ett samarbete med 1177 som ger oss statistik över kontaktorsaker.

  

Kommentar 180319: Antalet positiva prover för influensa B fortsätter att minska, medan antalet pos influensa A är oförändrade på en låg nivå . Antalet kontakter till 1177 om feber minskar likaså, grön linje i figur 2. Influensaaktiviteten i Halland och landet är fortfarande på en hög nivå, men minskar.

Den undre figuren visar förfrågningar till 1177 om Kräkning och Diarré från både barn och vuxna. Årets kurva ligger på en mellannivå för utbrotten.

En av smittskyddets uppgifter är att övervaka hur spridningen av smittsamma sjukdomar ser ut i länet. Vårt främsta verktyg är  smittskyddslagen, som reglerar anmälningsplikt för drygt 60 olika sjukdomar. För övriga infektioner som t.ex. influensa, vinterkräksjuka och förkylningar saknas anmälningsplikt på individnivå. Här har vi istället byggt upp kompletterande  övervakningssystem med bl.a. laboratorierna, 1177 och vårdenheterna.

Ett exempel på sådan övervakning är att, över tid, följa orsaker till att allmänheten kontaktar 1177 Vårdguiden. Vi har valt att följa fyra olika kontaktorsaker: Diarré, kräkning/illamående, feber och hosta.

Vi kommer att uppdatera denna sida varje vecka för att ge en aktuell lägesbild.