Aktuell information om Zikavirus 2016-03-18

Rekommendation till gravida kvinnor om risken för infektion med Zikavirus:

Gravida kvinnor och de som planerar graviditet avråds av smittskyddsläkaren och mödrahälsovårdsöverläkaren i Region Halland från att resa till länder med spridning av Zikavirus i Syd- och Mellanamerika. Det är en regional rekommendation baserad på information från Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen, Europeiska Smittskyddsmyndigheten och Kunskapscentrum för infektioner under graviditet, INFPREG. 

Det tillkommer fortfarande ny kunskap, men att risk för mikrocephali föreligger blir allt tydligare. Risken kan vara störst under den första tredjedelen av graviditeten. Provtagning rekommenderas gravida som insjuknat med feber inom 14 dagar efter att ha varit i ett område med spridning av Zikavirus. Symtomfria gravida kvinnor som vistats i område med pågående utbrott kan provtas efter läkarkontakt.

Råd inför resa

Virusets utbredning ändras kontinuerligt. En uppdaterad lista över de aktuella länderna finns på europeiska smittskyddsmyndighetens hemsida: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/epidemiological-situation.aspx

Myggskydd!

Smittan sprids via dagbitande myggor. Resenärer till områden där Zikaviruset sprids, rekommenderas att skydda sig mot myggstick under hela dygnet. Myggmedel skyddar mot både Zikavirus och andra myggburna infektioner i dessa områden, som denguefeber och malaria. Bäst skydd fås med täckande klädsel, myggstift på bar hud och genom att använda myggnät eller luftkonditionerat rum. Personer med svåra kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar rekommenderas vara noggranna vid användningen av myggskydd, men avråds inte från resa.

Gravida

Gravida kvinnor och de som planerar graviditet avråds från icke nödvändiga resor till länder med spridning av Zikavirus. Detta är en regional rekommendation baserad på information från internationella och nationella myndigheter samt INFPREG.

Gravida kvinnor som trots allt måste resa, uppmanas att vara noggranna med att använda myggskydd enligt ovan. Att bli gravid efter hemkomst från länder med spridning av Zikavirus är troligen inte farligt. Men som en extra försiktighetsåtgärd kan man vänta 28 dagar efter hemkomsten med att försöka bli gravid.

Sexuell smitta av Zikavirus från man till kvinna, har påvisats i världen, men smittrisken anses liten. Gener från viruset har påvisats i sädesvätska upp till 62 dagar. Betydelsen av detta är dock fortfarande oklar. Kartlagda smittfall till kvinna har haft en skillnad i sjukdomsdebut på 4 till 19 dagar mellan mannens insjuknande och kvinnans.

Män som rest i område med spridning av Zikavirus uppmanas att skydda partner med kondom i 28 dagar efter resan. Man med diagnosticerad Zikavirus infektion bör minska risken för att överföra smitta under sex månader genom att undvika oskyddat samlag med gravid partner eller den som försöker bli gravid.

Sjukdomsinformation

För de flesta är infektion med Zikavirus ofarligt och ger milda eller inga symtom. Sjukdomsförloppet är oftast lindrigt med spontant tillfrisknande inom en vecka. De vanligaste symtomen är feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation. Men helt symtomfri infektion är också vanligt. Symtomen debuterar vanligen 2-7 dagar efter smittillfället, men inkubationstiden kan vara upp till 12 dagar.

Infektionen har särskilt uppmärksammats sedan hösten 2015 på grund av den snabba ökningen av fosterskadan mikrocephali i Sydamerika och den neurologiska komplikationen, Guillain-Barrés syndrom, hos insjuknade.

Smittan sprids via dagbitande myggor, men det finns också enstaka rapporter om smitta via blodtransfusion och sexuella kontakter. Zikavirus är ett flavivirus, känt från Afrika och Sydostasien. Det har under det senaste året spridits snabbt i Syd- och Mellanamerika, sannolikt beroende på att virus nyligen förts in och att befolkningen saknar immunitet.

Folkhälsomyndighetens Frågor och svar: http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Provtagning och diagnostik

Provtagning rekommenderas då en gravid kvinna insjuknat med feber inom 14 dagar efter att ha varit i område med spridning av Zikavirus.

Laboratorieanalys för Zikavirus infektion görs av Folkhälsomyndigheten. Den säkraste diagnostiska metoden, som används under de första 10 dagarna efter feberdebut, påvisar virus i blod och urin med PCR, genteknik. Därefter kan antikroppar påvisas i blod.

Gravida kvinnor som varit i område drabbat av zikavirus bör informera om detta på mödravårdcentralen. Hos gravida kan provtagning med antikroppsbestämning övervägas även i frånvaro av symtom, men upprepad provtagning kan krävas för definitiv diagnos. För ett tillförlitligt provsvar på en symtomfri individ är det viktigt att antikroppsprovet, serologin, tas tidigast 12 dagar efter avresa från område där Zikavirus sprids.

På grund av korsreaktivitet med andra virus kan det ibland uppstå tolknings-svårigheter, därför ingår också att testa för dengue- och chikungunya-infektion. Uppgifter om genomgången infektion eller vaccination mot TBE, Denguefeber, West Nile fever, Gula febern eller Japansk encefalit skall därför anges i remissen.

Provtagning: Kan genomföras på de flesta mottagningar, men gärna efter kontakt med Infektionskliniken, Smittskyddet eller Mödrahälsovården.
Provmaterial: serum respektive urin till Folkhälsomyndigheten för PCR alternativt serum för serologi. Kostnad PCR 1900 SEK, serologi 1150 SEK.

Behandling

Specifik behandling eller förebyggande vaccin saknas. Vid påvisad infektion är abort en ofrånkomlig fråga att ta ställning till.

För utförligare information om Zikavirus:

Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/
INFPREG: http://www.medscinet.se/infpreg/news.aspx?lang=2

Ann Johansson
Mödrahälsovårdsöverläkare

Mats Erntell
Smittskyddsläkare