Avvikelser från schemat

Uppskjuten vaccination

Hänvisning till kapitel i  Rikshandboken Barnhälsovård ”Vaccination av barn allmänt - och vid särskilda tillstånd eller sjukdomar” som tar upp kontraindikationer och barn med olika bakomliggande sjukdomar. Länk: Rikshandboken Barnhälsovård.  

Tidigarelagd vaccination

Grundskydd: Vid vaccinationsstart före 2,5 månaders ålder bör man utöka schemat till tre grunddoser (istället för två), som då ges med fyra veckors mellanrum. Exempel: 6 – 10 – 14 veckor.

MPR: Dos 1 för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får vid behov ges från tolv månaders ålder. Med läkarordination kan vaccination, efter individuell riskbedömning, ges från 9 månaders ålder (vid mycket hög exponeringsrisk kan MPR ges redan från 6 månaders ålder, även om effekten då är tveksam). Om barnet vaccineras före 12 månaders ålder ges en extra dos vid 18 månaders ålder eftersom de maternella antikropparna som överförs till barnet via placenta kan kvarstå upp till ett års ålder och bidra till ett sämre vaccinanslag.

Tuberkulos: Spädbarn som har familjemedlem/vårdtagare med aktiv tuberkulos kan vaccineras redan från födseln. Det gäller även de som reser för en längre tids vistelse i högriskområden för tuberkulos.

Prematura barn

Prematura barn bör vaccineras tidigt, eftersom överföringen av antikroppar från modern till barnet inte hunnit fullbordas före födelsen. Barn födda före graviditetsvecka 32+0 eller med födelsevikt mindre än 1500 g erbjuds vid två månaders ålder en extra dos vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, Hib (DTP-polio-Hib) och pneumokocker.
Om barnet tillhör riskrupp för hepatit B är det sexvalenta vaccinet, DTP-polio-Hib-HepB, att föredra.

Ansvarig läkare ordinerar vilka vacciner som skall ges. Barnet skall dock ha uppnått en mognadsgrad motsvarande graviditetsvecka 34 när första vaccination ges.  Därefter erbjuds vaccination i enlighet med barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Intervallen mellan de två första vaccinationerna skall vara minst 4 veckor och inte mer än 6 veckor.

Prematura barn har en ökad risk för andningsstörning efter vaccination och övervakas på barnkliniken enligt särskilt schema. Om den första vaccinationen förlöpte utan anmärkning, kan fortsatta vaccinationer ske vid BVC.