Åtgärder mot stelkramp vid sårskada

Vid sår-, bränn- eller bettskador ska grundimmunisering eller booster övervägas med hänsyn till patientens tidigare vaccinationsstatus.

Vaccinationshistorik för stelkramp och difteri

Nedan tabell är ett underlag för att kunna bedöma en persons tidigare vaccinationsstatus

1940-talet

Under 1940-talet introducerades separata vacciner mot difteri och stelkramp. Många män vaccinerades mot tetanus i samband med militärtjänstgöring. Vaccination mot difteri gavs initialt som en dos till barn 1-15 år. Från 1947 infördes ett tre-dos schema under första levnadsåret samt en spruta vid skolstart. Kombinerat vaccin, DT, började tillverkas 1948.

1951 – forts.

Difteri-tetanus-pertussis, DTP (”trippel”) – vaccination introducerades i barnvaccinationsprogrammet. Genomfördes i större skala efter 1953. Tre doser gavs mellan 3 och 12 månaders ålder.  En påfyllnads dos i skolan infördes 1965. I nuvarande vaccinationsprogram ges alla barn födda från 2002 vaccin med tetanus- och difterikomponent  vid 3, 5 och 12 månader, 5-6 år, 14-16 år.

1990

Tetanusvaccination under militärtjänstgöringen upphör

Riktlinjer vid sårskada

Tidigare antal doser

Tid sedan senaste tetanusvaccin

Åtgärd

4 eller fler

> 20 år

Ge diTe-Booster (dT)* 0,5 ml

 

< 20 år

Ingen åtgärd

3 doser

> 10 år

Ge diTe-Booster (dT)* 0,5 ml

 

< 10 år

Ingen åtgärd

2 doser

> 6 mån

Ge Tetanusvaccin (T)** 1 ml + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema

 

< 6 mån

Avvakta normalt intervall (6-12 mån) till dos 3

1 dos

> 1 mån

Ge Tetanusvaccin (T) ** 1 ml + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema.

Ge humant immunglobulin mot stelkramp om det gått > 1 dygn sedan skadan, skadan är mycket förorenad, eller om det inte går att excidera misstänkta föroreningar.

0 dos

 

Påbörja grundvaccination med Tetanusvaccin (T) ** 1 ml

Ge humant immunglobulin mot stelkramp.

 * För påfyllnadsdos – överväg att istället ge dTp (med pertussiskomponent) - se kapitel "grundskydd"
** Socialstyrelsen rekommenderar att även komplettera med vaccination mot difteri. Separat fulldosvaccin ges - Difterivaccin 30IE/ml 0,5 ml  - se kapitel "grundskydd"

Länk:  Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp, Socialstyrelsen 2009