Pneumokocker

Denna sida avser rekommendationer för pneumokockvaccination utanför barnvaccinationsprogrammet. Vaccination mot pneumokocker rekommenderas

 1. alla från 65 år, oavsett hälsotillstånd

 2. vid vissa sjukdomar/tillstånd som medför ökad risk för svår sjukdom

- särskilt hög risk har personer med

 • anatomisk eller funktionell aspleni
 • likvorläckage
 • hiv/aids
 • benmärgstransplantation
 • hematologisk malignitet
 • B-cellsdefekt inklusive hypogammaglobulinemi
 • organtransplantation
 • cochleaimplantat

måttlig till hög risk har personer med: *

 • levercirros
 • cancer (ej hematologisk)
 • kronisk njursvikt
 • immunsupprimerande behandling (t ex steroidbehandling med ≥15 mg dagligen och cytostatika)
 • diabetes
 • nedsatt lungfunktion/kronisk lungsjukdom
 • kronisk hjärtsjukdom
 • tidigare invasiv pneumokocksjukdom/svår pneumokockpneumoni
 • alkoholism/missbruk
 • rökning
 • celiaki

* Risk för svår invasiv sjukdom kan variera stort inom samma riskgrupp beroende på immunstatus och sjukdomsbild. En individuell värdering av vaccinationsbehovet behövs.  

Två typer av pneumokockvaccin

Pneumovax®

23-valent polysackaridvaccin (PPV23), innehåller kapselpolysackaridantigener från 23 olika serotyper, som svarar för omkring 90 % av allvarlig pneumokockinfektion, och det ges i 1 dos. Skyddseffekten mot invasiv pneumokocksjukdom hos äldre vuxna har uppskattats till 50-70 %, medan ingen säker skyddseffekt mot pneumoni har visats. Vaccinet inducerar ett T-cellsoberoende svar, vilket innebär att inget immunologiskt minne utvecklas efter vaccination. Vaccinet är inte immunogent för barn under 2 år. Frågan om revaccination och intervall är omdiskuterad, både avseende säkerhet och effekt. Revaccination inom 3 år efter primärvaccinering rekommenderas inte på grund av ökad risk för biverkningar (hyporespons). Det finns mycket begränsade kliniska data vad gäller administrering av fler än två doser PPV23. Revaccination kan övervägas för personer med ökad risk för allvarlig infektion och om >5 år gått. En rimlig hållning när det gäller personer över 65 års ålder är att ge en andra dos efter cirka 10 år, men det finns i dag ingen anledning att ge upprepade förnyelsedoser.

Prevenar 13®

Konjugerat polysackaridvaccin (PCV13), innehåller 13 olika pneumokocktyper. Konjugeringen av ett protein till polysackariden innebär att ett T-cellsberoende svar induceras, varför PCV13 är mer immunogent än PPV23, och inducerar ett effektivt immunsvar också hos barn under 2 år. PCV13 ger över ett 90-procentigt skydd mot invasiv pneumokock­infektion orsakad av de serotyper som ingår i vaccinet.  PCV13 är även godkänt för vaccination mot invasiv sjukdom orsakad av pneumokocker hos vuxna 18 år och äldre. Doseringen är 1 dos, och behovet av ytterligare boosterdoser är ännu ej klarlagt.

Pneumovax®
Pneumokock polysackaridvaccin  (PPV23)

Prevenar 13®
Pneumokock konjugatvaccin (PCV13)

Innehåller 23 serotyper. Täcker ca 90 % av pneumokocktyper som ger invasiv sjukdom (IPS)

Innehåller 13 serotyper

Godkänd för barn från två år och äldre

Godkänd för barn från  6 veckor - 17 år samt vuxna 18 år och äldre

Ej immunogent för barn under 2 år

Immunogent för barn under 2 år

Ger ingen T-cellsmedierad immunitet - inget immunologiskt minne

Stimulerar T-celler och inducerar immunologiskt minne

Vilket/vilka vaccin mot pneumokocker ska man välja?

 • PPV 23 till de flesta
  PCV13:s plats i profylax mot invasiv pneumokockinfektion hos vuxna och personer i riskgrupper är ännu inte definierad i nationella riktlinjer. För immunkompetenta personer rekommenderas PPV23 (se ovan) i väntan på ytterligare dokumentation för PCV13.
 • Kombination av PPV23 och PCV13
  För patienter med nedsatt immunförsvar med risk för dåligt immunsvar på PPV23 rekommenderas en kombination av PCV13 och PPV23. Denna kombination bör ges till personer med hiv/aids och aspleni (funktionell eller anatomisk). Kombinationen kan även rekommenderas till andra grupper av patienter med svår immunsuppression (t ex tung immunsuppression efter organtransplantation eller cytostatikabehandling). Individuell bedömning av patientens immunstatus (möjlighet till immunsvar på PPV23) samt risk för allvarlig pneumokockinfektion bör göras.
 • Splenectomerade (avsaknad av mjälte) utgör en särskild riskgrupp för allvarliga infektioner med kapselförsedda bakterier, där pneumokocker är den enskilt viktigaste orsaken. Läs mer om vaccination av splenectomerade.