Verksamheten

Enligt smittskyddslagen (2004:168), 6 Kap. 1§ och 2§ i ska smittskyddsläkaren planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet.

I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att

  1. se till att allmänheten har tillgång till information
  2. ge råd och anvisningar för utsatta grupper
  3. se till att förebyggande åtgärder vidtas
  4. stödja behandlande läkare och andra
  5. följa upp anmälningar och se till att åtgärder vidtas
  6. bevaka att smittade får stöd och vård
  7. följa att vårdgivare vidtar åtgärder för att förebygga smittspridning
  8. fortlöpande följa smittskyddsläget

Smittskydd omfattar ett brett fält - från förebyggande arbete till epidemibekämpning. Arbetet rör samhällets alla sektorer, oberoende av organisatorisk eller geografisk tillhörighet. Utbyte och samarbete med andra myndigheter och institutioner blir därför en viktig del i smittskyddsarbetet. Vi följer den aktuella sjukdomsutvecklingen, hygienfrågor, vaccinationer, antibiotikabruk och sådana smittrisker som beror på miljö och livsföring. Stor vikt läggs vid information och rådgivning - kontakten med allmänhet och medier blir därför tät. Vi kartlägger för att kunna ingripa.