Översättningar

Socialstyrelsen har tagit fram ett material kring HPV och vaccination som riktar sig till vårdnadshavare. Det finns översatt på ett fleratal olika språk.

Informationsmaterial kring HPV och andra vaccinationer på Socialstyrelsens webbplats - översatt till många olika språk.

Översättningar av informations- /samtyckesblanketten
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har via Smittskyddsinstitutet (SMI) tagit fram översättningar på informations/samtyckesblanketten och dessa finns nu under SKL:s hemsida. Det är samtyckesblanketten som används i skolan och inte den som används av vårdcentralerna. Vid behov fungerar den dock också att använda för vaccination på vårdcentralen.

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/lakemedel/vacciner/samtyckesblankett