Verksamhet

Vårdhygien i Halland är lokaliserad till de båda sjukhusen i Halmstad och Varberg med uppdraget att svara för utbildning, rådgivning, utredningar vid större utbrott och uppföljning av verksamheternas ansvarsområden. Att minska antalet vårdrelaterade infektioner är den övergripande målsättningen.

Vårdhygien Halland utgör organisatoriskt en enhet tillhörande Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Halland. Vårdhygien Halland riktar sig mot sjukhusen, närsjukvården och kommunerna inom Region Halland.

Vårdhygien i Halland har bl a följande uppgifter:

 • Leda utbildning i vårdhygien
 • Ansvara för vårdhygienisk information, digitalt och skriftligt
 • Rådgivning i vårdhygieniska frågor
 • Uppföljning av vårdrutiner, t ex genom hygienronder
 • Leda hygienkommitté
 • Informera ledningsgrupper
 • Konsulthjälp vid utbrott samt deltagande i epidemiberedskap
 • Konsult vid ny- och ombyggnation
 • Konsult vid upphandling
 • Konsult vid verksamhetsförändringar
 • Ansvara för specifik infektionsregistrering, prevalensundersökningar och efterföljande analys
 • Ansvara för miljöodlingar och efterföljande analys
 • Följa och analysera nationell och internationell utveckling
 • Utveckla metoder och rutiner inom vårdhygien
 • Övervakning av resistenta och/eller smittsamma mikroorganismer