Psykos-/bipolärteamet

Psykos-/bipolärteamet är ett team som arbetar med barn och ungdomar upp till 18 år med schizofreni/psykos och bipolär sjukdom. Vi finns på mottagningen i Halmstad men arbetar över hela länet.

När vi fått veta om någon ny patient, som kan behöva vår hjälp, behöver vi först träffas en gång för att avgöra om problematiken hamnar inom vårt arbetsområde. Därefter behöver vi träffas flera gånger med både patient och föräldrar för att förstå och kartlägga situationen och komma fram till en behandlingsplan. Ibland kan vår bedömning utmynna i remiss/återremittering till annan behandling eller till råd och förslag till behandlare på BUP i länet eller i annan del av landet.

Vid första samtalet deltar om möjligt patient och föräldrar men gärna också äldre syskon och andra viktiga personer ur nätverket, som föräldrar bedömer kan bidra och/eller vara ett stöd. Vid första samtalet bedömer vår läkare svårigheterna i ett diagnostiskt perspektiv och avgör om utredningen ska fortsätta hos oss eller hos någon annan.

Fortsatt utredning kan innehålla:

 • Samtal med föräldrar om barnets utveckling, tidigare hälsa och aktuella symptom samt annat väsentligt i familjens bakgrund och situation.
 • Samtal med barnet/ungdomen om aktuella symptom och hur livet fungerar just nu och ibland är föräldrar med om barnet vill ha det så.
 • Genomgång av frågeformulär som vi använder för att vara säkra på att saker verkligen har tagits upp och för att få ett mått på den aktuella situationen.
 • Stämningsdagbok som föräldrar till barn eller ibland ungdomar själva fyller i varje dag under en bedömningsfas.
 • Telefonkontakt med låg/mellanstadielärare för bakgrundsinformation. Vi frågar om vi får ta en sådan kontakt och vem vi i så fall bäst ringer.
 • Psykologutredning med olika tester under kanske tre tillfällen

Efter utredningen går vi igenom diagnos och resultat av tester med information om vilken behandling som har visats fungera vid liknande svårigheter. Överenskommelse om behandling (vårdplan) blir nästa steg efter kanske 2–3 månader. Den gör vi skriftligt tillsammans med ungdom och föräldrar. Vårdplanen tar upp:

 • Mål och delmål
 • Problem och hinder
 • Vad som ska göras
 • När utvärdering ska ske
 • Vem som är kontaktansvarig på BUP

Information enskilt och i grupp

Våra insatser anpassas efter familjens och ungdomens önskemål och behov. Vi har ett ”baspaket” av erbjudanden och vår ambition är att alla ska erbjudas dessa olika delar under kontakten med oss. Informationen om sjukdom och behandling ges dels enskilt men sedan även i grupp. Ofta blir medicinering aktuell. Det kan ta månader och ibland år att hitta en fungerande medicinering och justeringar samt kontroller behöver göras då och då. Inte sällan behöver olika mediciner kombineras.

Vi hjälper alltid till med skolkontakt och möten på skolan för att ordna en så bra skolsituation som möjligt. Barn och ungdomar får egna samtal på hemmaplan för att få hjälp att må bra och komma igång med vardagen igen. Familjesamtal sker antingen hemma eller på BUP. Dessa brukar handla om att hantera och minska vardagskonflikter och högt ”känslotryck”.

"Baspaketet”:

 • Psykopedagogik. Först vill vi ge en bred översikt över diagnos och behandling och helst i grupp med flera familjer och i stora drag. Sedan en inventering av behovet och kunskapsnivån hos varje familj följt av fortsatt information och hur man tillämpar denna efter vars och ens behov.
 • Symptom, diagnos och samsjuklighet
 • Orsaker, vad som påverkar förloppet och prognos
 • Medicinering
 • Stress-sårbarhetsmodellen
 • Hur man bemästrar känslor och stress
 • Varningstecken och vad göra då
 • Rutiner
 • Känsloklimat
 • Syskon och släkt
 • Samarbete med skolan

Kommunikationsträning

 • Uttrycka positiva känslor
 • Lyssna aktivt
 • Uttrycka önskemål om (positiv) förändring
 • Uttrycka negativa känslor om specifika beteenden

Problemlösning

 • Alla tonåringar och tonårsföräldrar erbjuds problemlösningssamtal i föräldra- respektive ungdomsgrupp ”bipolärgrupp” en onsdag kl 16–18 varje månad. Bäst är om detta kompletteras med problemlösningssamtal i familjen
 • Individuella samtal om vardagslivet för barn och föräldrar
 • Inventera föräldrars psykosociala situation
 • Jobba enskilt med att klara av stress och känslosvängningar för både barn och föräldrar
 • Hitta fungerande rutiner hemma (sömn, mat, motion och kompisaktiviteter)
 • Skolkontakt
 • Information av BUP till skolan om diagnos och behov
 • Skapa ett individuellt åtgärdsprogram (där ungdom, föräldrar och skolan enas och vi finns med)
 • Kontinuerliga uppföljningar av åtgärdsprogrammet (ungdom och föräldrar och vi finns med)
 • Medicinering
 • Formulera viktigaste mål/fokus
 • Utgångsläget inklusive symptom men även längd, vikt och blodprov
 • Utvärdering av både biverkningar och nytta (stämningsdagbok och/eller egna noteringar är ett bra hjälpmedel) och sedan nya beslut

Mer om stöd och hjälp för unga i Halland

Tema Psykisk hälsa på 1177.se