Dövblindteam

Bild på två händer Foto Anders Rick

Vad är dövblindhet?
Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning och är ett specifikt funktionshinder.

Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar.

Dövblindhet leder till svårigheter att kommunicera med andra, få tillgång till information, kunna orientera sig självständigt i omgivningen och påverkar livets alla områden. Detta får konsekvenser av psykologisk och social karaktär.

Vad gör Dövblindteamet?
Teamet ansvarar för habilitering/rehabilitering till vuxna personer med dövblindhet och ger råd och stöd i olika frågor som har samband med funktionsnedsättningen.

Även närstående erbjuds information och stöd.

Insatser som kan bli aktuella är exempelvis:
• Syn- och hörselhjälpmedel.
• Anpassning i boendet och närmiljön.
• Samtalsstöd.
• Stöd i kontakt med olika myndigheter.
• Alternativ telefoni, text/bildtelefon.
• Träning av olika alternativa kommunikationssätt.
• Gruppverksamhet.

Hur kommer man i kontakt med dövblindteamet?
Vänd er till någon i teamet. Därefter görs en bedömning om rätt stöd kan ges.

Vi som arbetar i teamet är:

Edita Zunic Saletovic, audionom

Stefan Roos, hörselpedagog

Kristin Svensson, synpedagog

Gunilla Persson, kurator

Kontakta oss via Syncentralen
tfn 010-476 19 19
telefontid 8.30 - 9.30 övrig tid telefonsvarare
eller via Hörselteamet  tfn 035-14 61 44

eller via 1177.se/regionhalland

Postadress:
Syncentralen
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad