Yrkeskategorier på Habiliteringen

Arbetsterapeuten
Analyserar behov av och ger råd, stöd och behandling kring dagliga aktiviteter.
Bedömer behov av, förskriver och provar ut tekniska hjälpmedel.
Medverkar vid bedömning och anpassning av familjens bostad och andra lokaler exempelvis skola och förskola.

Habiliteringsassistenten
Ansvarar för bassängen samt medverkar i habiliteringens gruppverksamheter.
Assisterar vid mottagningar och behandlingstillfällen.

Idrottspedagogen
Initierar och medverkar i Barn- och ungdomshabiliteringens gruppverksamhet.
Bedömer behov av och ger råd kring fritidsfrågor.
Samarbetar med kommunens kultur/fritids- och föreningsliv i syfte att slussa ut habiliteringens barn och ungdomar till kommunens ordinarie fritids- och föreningsliv.

Kuratorn
Informerar om samhällets sociala lagstiftning, service och resurser samt medverkar till att familjen, vid behov, får dessa insatser.
Ger familjen hjälp genom stödjande och krisbearbetande samtal.

Logopeden
Utreder och behandlar tal-, språk- samt kommunikationssvårigheter.
Arbetar med munmotorik och med ät- och sväljsvårigheter.
Arbetar med alternativa kompletterande kommunikationssätt (AKK) exempelvis tecken, bilder och symboler.
Bedömer behov av, förskriver och utprovar kommunikationshjälpmedel.

Läkaren
Svarar för medicinsk utredning, behandling och uppföljning av barnens och ungdomarnas
funktionsnedsättning.
Har ofta ett samordnande ansvar för de medicinska behandlingsinsatserna.
Ger råd och stöd kring medicinsk behandling.

Läkarsekreteraren
Svarar för journalskrivning och journalhantering. Samordnar habiliteringsmottagningar. Står för service och information utåt.

Psykologen
Ger psykologiskt stöd under barnets uppväxt till föräldrar, barn och ungdomar.
Gör psykologiska utredningar och utvecklingsbedömningar för att kartlägga möjligheter och
begränsningar.
Ger psykologisk rådgivning till ungdomar, anhöriga och personal kring funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för utveckling och vardagssituation.

Sjukgymnasten
Analyserar, stödjer och stimulerar den motoriska utvecklingen
Ger stöd och rådgivning samt behandling för utveckling av rörelseförmåga och funktion.
Bedömer behov av, förskriver och provar ut tekniska hjälpmedel.

Sjuksköterskan
Ger stöd och rådgivning i omvårdnadsfrågor.
Medverkar vid medicinsk behandling och uppföljning.

Specialpedagogen
Kartlägger och ger insatser för att skapa gynnsamma förutsättningar för individens  utveckling, lärande, självständighet och delaktighet samt barnets lekutveckling. Ger råd och stöd omkring individens styrkor och svårigheter, inlärningsstil, utvecklingsmöjligheter och samspelsförmåga.