Yrkeskategorier på Habiliteringen

Arbetsterapeuten
Analyserar behov av och ger råd, stöd och behandling kring dagliga aktiviteter.
Bedömer behov av, förskriver och provar ut tekniska hjälpmedel.
Medverkar vid bedömning och anpassning av familjens bostad och andra lokaler exempelvis skola och förskola.

Kuratorn
Informerar om samhällets sociala lagstiftning, service och resurser samt medverkar till att familjen, vid behov, får dessa insatser.
Ger familjen hjälp genom stödjande och krisbearbetande samtal.

Logopeden
Utreder och behandlar tal-, språk- samt kommunikationssvårigheter.
Arbetar med munmotorik och med ät- och sväljsvårigheter.
Arbetar med alternativa kompletterande kommunikationssätt (AKK) exempelvis tecken, bilder och symboler.
Bedömer behov av, förskriver och utprovar kommunikationshjälpmedel.

Läkaren
Svarar för medicinsk utredning, behandling och uppföljning av barnens och ungdomarnas funktionsnedsättning.
Har ofta ett samordnande ansvar för de medicinska behandlingsinsatserna.
Ger råd och stöd kring medicinsk behandling.

Medicinsk sekreterare
Ansvarar för journalhantering och journalskrivning samt ser till att remisser och intyg kommer till rätt ställe. Samordnar habiliteringsmottagningar. Svarar för administrativ service och information.

Psykologen
Ger psykologiskt stöd under barnets uppväxt till föräldrar, barn och ungdomar.
Gör psykologiska utredningar och utvecklingsbedömningar för att kartlägga möjligheter och begränsningar.
Ger psykologisk rådgivning till ungdomar, anhöriga och personal kring funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för utveckling och vardagssituation.

Sjukgymnasten/Fysioterapeuten
Analyserar, stödjer och stimulerar den motoriska utvecklingen
Ger stöd och rådgivning samt behandling för utveckling av rörelseförmåga och funktion.
Bedömer behov av, förskriver och provar ut tekniska hjälpmedel.

Sjuksköterskan
Ger stöd och rådgivning i omvårdnadsfrågor.
Medverkar vid medicinsk behandling och uppföljning.

Specialpedagogen
Kartlägger och ger insatser för att skapa gynnsamma förutsättningar för individens  utveckling, lärande, självständighet och delaktighet samt barnets lekutveckling. Ger råd och stöd omkring individens styrkor och svårigheter, inlärningsstil, utvecklingsmöjligheter och samspelsförmåga.