Ansvarsfördelning

Region Halland ansvarar för:

• Råd och stöd

Kommunen ansvarar för:

• Personlig assistent

• Ledsagarservice

• Kontaktperson

• Avlösarservice i hemmet

• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

• Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

• Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn

• Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

• Daglig verksamhet

Varje kommun har en särskild organisation för sin LSS-verksamhet.  Kontakta hemkommunen för upplysningar och hjälp med ansökan.