Hallands sjukhus Halmstad nära ekonomisk balans

Länssjukhuset i Halmstad (Hallands sjukhus Halmstad) gör sitt bästa ekonomiska resultat på många år med ett underskott på 14,7 miljoner kronor. Jämfört med förra året innebär det en förbättring drygt 37 miljoner.

Länssjukhuset i Halmstad (Hallands sjukhus Halmstad) har de senaste åren arbetat mycket intensivt med att förbättra ekonomin och samtidigt öka produktionen och tillgängligheten. Arbetet med att ge fler patienter vård och samtidigt sänka kostnaderna har varit mycket framgångsrikt.

– Det är mycket imponerande när man ser vad sjukhuset har åstadkommit hittills. Naturligtvis vill den nya driftnämnden fortsätta i den andan, säger Mikaela Waltersson, ordförande i Driftnämnden Halmstad.

Årets resultat på minus 14,7 miljoner kronor överensstämmer helt med prognosen för 2010. Sett över en flerårsperiod har sjukhuset förbättrat sitt resultat i form av minskat underskott i storleksordningen 80 miljoner kronor, samtidigt som sjukhusets produktion ökat stadigt och tillgängligheten är den bästa i landet.

Kostnadskontroll
– Det goda ekonomiska resultatet beror på ett ihärdigt arbete med olika åtgärder för ekonomi i balans. Under 2010 har vi till exempel kunnat göra stora besparingar och få full kontroll över våra läkemedelskostnader, genom att bilda en egen enhet för läkemedelsförsörjning, säger sjukhuschef Anders Dybjer.

Åtgärdsplanen för ekonomi i balans 2010 har total inneburit besparingar på 26 miljoner kronor, vilket också är helt enligt prognosen. Viktiga åtgärder har bland annat varit att upprätthålla en hög tillgänglighet genom att produktionen i högre utsträckning skett i den egna verksamheten, samt minskad användning av externa bemanningstjänster. Kostnadsökningstakten har varit låg under året, med en liten ökning under hösten men ändå lägre än förra årets resultat. Personalkostnaderna har också legat på en jämn nivå.

Målsättningen för 2011 att förbättra ekonomin ytterligare och öka den egna produktionen ännu mer.

Politiskt samarbete
– Vi står inför flera utmaningar den kommande mandatperioden. Det är av stor betydelse att specialistsjukvården samordnas inom Hallands sjukhus. Men det finns också tre driftnämnder som ansvarar för verksamheten, och som måste arbeta nära varandra. Det gäller att vi tillsammans kan se Halland som en helhet för att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt, säger Mikaela Waltersson.

Siffrorna när det gäller tillgängligheten har legat i topp nationellt under hela 2010. I december 2010 fick 96,3 procent av patienterna tid för nybesök inom vårdgarantitiden 90 dagar. Motsvarande siffra för behandling var 98,3 procent. Men inför 2011 höjs kravet på tillgängligheten för specialistsjukvården.

– Mätkriterierna för att få ta del av regeringens kömiljard i år har ändrats till 60 dagar. Vi kan erbjuda en stor andel av våra patienter tid för besök och behandling inom den tidsgränsen redan idag, men självklart vill vi ligga i framkant nationellt även i fortsättningen, så frågan kommer att vara mycket aktuell under året. Bland annat kommer vi att arbeta med vårdgaranti även för återbesök, säger Anders Dybjer.

Goda resultat för arbetsmiljön
Ytterligare en positiv punkt i 2010 års resultat är uppföljningen av medarbetarenkäten, som genomfördes under hösten. Den visar att arbetsmiljön på samtliga kliniker upplevs som god. Mätvärdet som indikerar hur väl arbetsplatsen fungerar, så kallat dynamiskt fokustal, är det högsta någonsin på Länssjukhuset i Halmstad.

– Sjukhuset lever upp till sitt mål om god arbetsmiljö på ett mycket bra sätt. Det gör det extra spännande när vi i den nya driftnämnden ska lära känna verksamheten och har många planerade studiebesök ute i organisationen, säger Mikaela Waltersson.

Driftnämnden Halmstad är en politisk nämnd som ansvarar för Hallands sjukhus Halmstad, som har verksamhet i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. I organisationen ingår även FoUU-verksamheten för hälso- och sjukvården i hela Region Halland.

Mer information:
Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Halmstad, tfn 070-325 42 15
Anders Dybjer, sjukhuschef Hallands sjukhus, tfn 070-295 15 97