Hallands sjukhus samordnar specialistvården i Region Halland

Från delar till helhet! Det är devisen för Hallands sjukhus som från den 1 januari år 2011 har i uppdrag att samordna specialistsjukvården inom Region Halland.- Ett ökat samarbete leder till mer vård för skattepengarna och möjliggör satsningar bland annat inom barnsjukvården och cancersjukvården, framhåller sjukhuschef Anders Dybjer som leder Hallands sjukhus tillsammans med Lena Johansson, biträdande sjukhuschef.

Från den 1 januari samordnas specialistsjukvården i Halland under samlingsnamnet Hallands sjukhus. Det är ett politiskt beslut som innebär att de tre sjukhusen, handikappverksamheten, mödrahälsovård och ungdomsmottagning i Halland får en gemensam chef och ledning. Verksamheten får cirka 4000 medarbetare och en omsättning på cirka tre miljarder kronor.
- Tillsammans blir vi en stark vårdgivare som har stora möjligheter att utveckla specialistvården i Halland och säkra rekryteringen av medarbetare. Jag tror att samordningen är nödvändig för att vi ska nå upp till de krav som ställs på hälso- och sjukvården idag, säger Anders Dybjer.
Hallands sjukhus får en gemensam ledning där samtliga verksamhetsområdeschefer ingår. Flera av verksamhetsområden har också ett länsövergripande ansvar.
Vidare får Hallands sjukhus en övergripande chefläkare, Göran Magyar, samt lokala chefläkare på de tre sjukhusen. Samtliga uppdrag är på deltid.
- Vi kommer att satsa på patientsäkerhet och kvalitet. För sjukhusen finns en gemensam styrgrupp som hanterar dessa frågor och arbetar med att ta fram gemensamma rutiner för att öka kvaliteten i vården.

Sjukhusen byter namn

Samordningen leder till att de tre sjukhusen byter namn. Länssjukhuset i Halmstad ska heta Hallands sjukhus Halmstad, Sjukhuset i Varberg blir Hallands sjukhus Varberg och Kungbacka Närsjukhus byter namn till Hallands sjukhus Kungsbacka. Men eftersom många kliniker har verksamhet på flera olika sjukhus kommer Hallands sjukhus att vara det namn som i första hand används.
- Namnbytet är viktig symbol för det ökade samarbetet mellan sjukhusen. I praktiken innebär det att sjukhusen tillsammans kan ge hallänningarna ett större utbud av specialistvård. Oavsett vart i Halland du bor ska du ha tillgång till samma vård inom Hallands sjukhus.

Goda resultat

Lena Johansson, som idag är verksamhetsområdeschef på Länssjukhuset i Halmstad, får uppdraget som biträdande sjukhuschef på heltid. Hon kommer att ha ett särskilt ansvar för vårdprocesserna och för att samordna det administrativa stödet.
- Det känns oerhört stimulerande att få arbeta övergripande inom Hallands sjukhus och jag tror det finns en stor potential i en ökad samordning. Sjukhusen i Halland har varit kända för sina goda resultat och den positionen har vi nu goda förutsättningar att förbättra ytterligare, säger Lena Johansson.
Exempelvis hade sjukhusen i Halland under 2010 den bästa tillgängligheten i landet sett till hur man klarar vårdgarantin, det vill säga rätten till läkarbesök eller behandling inom 90 dagar. Därmed fick Landstinget Halland del av den statliga kömiljarden. År 2011 skärps kraven ytterligare och tillgänglighet blir en viktig fokusfråga för Hallands sjukus.

Satsning på barnsjukvård

Ett annat fokusområde är barnsjukvården.
- Halland är en tillväxtregion och vi kommer att satsa på att bygga ut barnsjukvården främst i Norra Halland genom att rekrytera elva barnläkare. Förutom barnsjukvård under dagtid är målet att det ska finnas barnläkarkompetens på akutmottagningen i Varberg från den 1 september, berättar Anders Dybjer.

Cancersjukvården är ett annat prioriterat område. Genom den nya nationella cancerstrategin ökar kraven på en kvalitetssäkring av cancervården. Hallands sjukhus ska få en strategisk cancerenhet vars uppgift är att samarbeta med regionerna i syd och väst för att skapa en likvärdig och jämlik cancervård i Halland såväl som regionalt och nationellt.
- Vi har redan utsett elva cancerprocessledare. Det är läkare som är verksamma inom Hallands sjukhus och har stora kunskaper inom olika cancerdiagnoser. De får tillsammans med cancerenheten ett ansvar för att utveckla vården.
Arbetet med att säkra en palliativ vård på lika villkor i hela Halland fortsätter och målgruppen är alla patienter som är i behov av vård i livets slutskede.

Ökat ansvar för habilitering

Även handikappverksamheten får ett utökat uppdrag nästa år. Habiliteringen utökas till en sammanhållen organisation för habiliteringsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för både barn och vuxna med medfödda funktionshinder. Syftet med förändringen är bland annat att det ska finnas en verksamhet, som personer över 25 år kan vända sig till vid behov av habiliteringsinsatser på specialistnivå och som andra verksamheter kan remittera till vid behov av teambedömning och frågeställning om tvärprofessionella habiliteringsinsatser. Från årskiftet tar Region Halland över hanteringen av råd och stöd enligt LSS som tidigare hanterades av respektive kommun.

När det gäller specialistvården i Kungsbacka så kommer den att byggas ut. Under 2011 planeras bland annat en installation av en magnetröntgenkamera som är en investering på 14 miljoner kronor.
- Halland är en tillväxtregion och det gäller främst Kungsbacka kommun. Därför finns det behov av ett utökat utbud i Norra Halland, fastlår Anders Dybjer.

Mer information

Anders Dybjer, sjukhuschef, 0340-4814 75, 070-29 51 597

Lena Johansson, biträdande sjukhuschef, 070-3166560

Marianne Kondrup, chefsinformatör, 0340-48 17 80, 070-337 17 80