Certifierat ledningssystem

Ett ledningssystem ska bidra till en tydlig styrning av verksamheten som gör att vi kan leva upp till de krav som ställs på oss utifrån lagar, föreskrifter och uppdrag.

Ledningssystemet ger stöd till chefer och medarbetare för att nå uppsatta mål och för att kontinuerligt utveckla och förbättra processer på alla nivåer. Det övergripande syftet är att öka kvaliteten och patientsäkerheten. Detta åstadkoms genom ordning och reda som gör att alla medarbetare vet vad som gäller och därmed gör rätt från början.

Som modell för vårt ledningssystem används internationellt beprövade standarder - ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö, ISO 27001 för informationssäkerhet och OHSAS 18001 för arbetsmiljö (miljöledningssystemet har varit certifierat sedan 1998). Hallands sjukhus ligger i framkant i Sverige, först bland offentligt drivna sjukhus, men även globalt när det gäller att ha ett ledningssystem som uppfylla kraven i alla dessa ISO-standarder. De formella bevisen, i form av certifikat, finns på sjukhuset som en symbol för allt arbete som lagts ner men också som en påminnelse om ett förbättringsarbete som aldrig får avstanna.

Ständiga förbättringar
Att få certifikat innebär inte att arbetet är klart. Tvärtemot är det en start på ett nytt och systematiskt arbetssätt vars syfte är att hela tiden förbättra verksamheten och att hålla ledningssystemet aktuellt och livskraftigt. En gång per år görs uppföljande externa revisioner. Själva certifikatet innehas i tre år. Däremellan görs mindre uppföljande revisioner och sedan är det dags för en ny, omfattande granskning.

De externa revisorerna hjälper sjukhuset att titta på de, för verksamheten, viktiga delarna i ledningssystemet och se om vi når upp till kraven. Följer medarbetarna de beslut som ledningen fattat? Hur ser följsamheten till rutiner ut och är de enkla att hitta?

Utöver externa revisorer har sjukhuset även utbildade interna revisorer som får olika uppdrag vilket innebär att de besöker ledning, kliniker och enheter för att hitta goda exempel och utvärdera följsamheten av fattade beslut och rutiner.