Funktionshinder - delaktighet och jämlikhet

Detta program, som fastställdes av regionfullmäktige 2012-11-07, är en reviderad version av det tidigare handikappolitiska programmet. Det bygger på regionfullmäktiges ”Mål och strategier 2012–2015” samt FN:s ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Konventionens utgångspunkt är att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden. Genom att brister i miljön – ur alla aspekter – åtgärdas skapas ett mera tillgängligt samhälle för alla.

"För att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet är en god tillgänglighet en förutsättning".


Syftet med ett särskilt dokument när det gäller funktionshinder är att i ett och samma dokument fokusera på området. Det behövs kunskap för att förändra attityder och värderingar och för att motverka fördomar och missuppfattningar om hur olika funktionsnedsättningar påverkar människors livssituation.
Programmet omfattar alla fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar – både synliga, dolda, övergående eller bestående.

Alla människor har behov av integritet och att – så långt som möjligt – klara sig själv. För att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet är en god tillgänglighet en förutsättning. Tillgänglighet omfattar inte bara fysisk tillgänglighet utan även möjlighet till kommunikation, att tillgodogöra sig information samt att få ett bra bemötande. Det är därför nödvändigt att tillgängligheten finns med från
början när verksamhet, informationsmaterial och lokaler planeras.

Dokumentet om funktionshinder utgår från regionfullmäktiges övergripande mål inom områdena hälsa, vård, kommunikationer, kultur samt Region Halland som arbetsgivare.

Handikapporganisationerna har stor kompetens om olika funktionsnedsättningar och vilka behov av utveckling som kan finnas inom Region Hallands ansvarsområden.
Regionhandikapprådet är därmed ett viktigt forum för samverkan mellan Region Halland och handikapporganisationerna i länet.

Uppföljning
Regionstyrelsen är ytterst ansvarig för att de verksamheter som finansieras av Region Halland efterlever programmet.
Uppföljning sker i samband med årsuppföljningarna.

Läs hela programmet och berättelser från några personer om hur vardagen fungerar med några olika funktionsnedsättningar. Se länk till höger på denna sida.