Regionhandikapprådet

Regionhandikapprådet verkar som ömsesidigt råd mellan representanter för 46 handikapporganisationer i Halland, Region Halland samt regionens lokala nämnder och övriga länsövergripande myndigheter. Rådet samverkar också med de kommunala handikappråden. Regionhandikapprådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen.

Illustration av träd i många färger

 

Utbildar och ger råd

Regionhandikapprådet medverkar aktivt till att genomföra Region Hallands handikappolitiska program. En central uppgift är att informera om funktionsnedsättningar genom att arrangera utbildningar inom till exempel bemötande och tillgänglighet för personal inom Region Halland och länets kommuner. Vi finns också tillgängliga för personal om råd i specifika frågor.

Utgör remissorgan

Regionhandikapprådet utgör remissorgan i frågor som berör människor med funktionsnedsättning. Vi erbjuder vägledning till dig inom Region Halland som arbetar med information, planerar hälso- och sjukvårdsutbud eller på annat sätt behöver beakta tillgänglighetsanpassning. Kontakta oss för en god lösning.

Medarrangör av konferenser

Regionhandikapprådet sprider kunskap genom att fungera som medarrangör av konferenser inom området funktionshinder. ”Ögats Dag”, ”Från barn till vuxen” och ”Bättre omhändertagande vid artros” är bara några välbesökta arrangemang som riktar sig till personal och politiker inom Region Halland och länets kommuner samt andra intresserade hallänningar.

Opinionsbildar

Regionhandikapprådet deltar i evenemang som anknyter till funktionshinder i syfte att uppmärksamma frågor som främjar livskvalitet för människor med funktionsnedsättning. Det kan exempelvis vara att sprida kunskap vid evenemang som Seniormässan och Tillgänglighetsmarschen.

Uppmärksammar goda insatser

Regionhandikapprådet delar årligen ut ett pris som uppmärksammar värdefulla individuella insatser. Utsedd pristagare har visat ett personligt engagemang och har gjort betydelsefulla insatser som kommit människor med funktionsnedsättning i Halland till del.

Ingår i Regionhandikapprådet (RHR)

Region Halland (4 politiker), Handikapporganisationerna (7 representanter),
Region Hallands Handikappkonsulent. Adjungerande: Länsstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.