Vårt miljöarbete

Miljöarbetet är en viktig del av Hallands sjukhus löpande verksamhet, där vi strävar efter hög kvalitet i allt vårt arbete. Hallands sjukhus är miljöcertifierade enligt ISO 14001 (Hallands sjukhus Halmstad sedan 1998, Hallands sjukhus Kungsbacka sedan 2006 och Hallands sjukhus Varberg 2011). Sjukhusen genomgår miljörevision av externa revisorer en gång per år och interna miljörevisioner däremellan för att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i certifieringen.

Det finns en tydlig koppling mellan god miljö jordenoch god folkhälsa vilket kan leda till minskad belastning på sjukvården. Därför är det naturligt för Hallands sjukhus att ägna sig åt miljöarbete. Inom sjukvården idag används många metoder och material som kan medföra en belastning på miljön. Till exempel förbrukar ett sjukhus mycket energi, använder mycket engångsartiklar, genererar många transporter och hanterar miljöfarliga produkter, kemikalier och läkemedel. Men med ett målmedvetet och långsiktigt miljöarbete där alla medarbetare deltar kan miljöriskerna på ett sjukhus hanteras på ett godtagbart sätt. Det är också utgångspunkten för Hallands sjukhus miljöarbete.

Klimat och miljöpolicy
Till Hallands sjukhus följer Region Hallands klimat och miljöpolicy och arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

 Sjukhusen har tagit fram ett internt kontrollprogram för att uppfylla miljötillståndet. Sjukhusens miljöledningssystem är integrerat i ett övergripande ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö, miljö och informationssäkerhet. All viktig miljöinformation finns på regionens intranät, så att den är tillgänglig för all personal.

Exempel på miljöförbättringar:

 • Effektivare vårdprocesser ger färre besök och därmed minskade resor med miljöpåverkan
 • Miljömedvetenheten hos personalen har ökat
 • Antalet tågresor och videokonferenser ökar ständigt
 • Miljökrav ställs och utvärderas vid inköp och upphandlingar
 • Antalet kemikalier har minskat och de kvarvarande är riskbedömda
 • Ett antal skadliga ämnen har fasats ut eller minskat i mängd
 • Använd lustgas bryts ner för att inte orsaka klimatpåverkan
 • Solceller installeras på sjukhuset (fastigheten)
 • Automater för sällan använda material och läkemedel används
 • Förbättrad hantering av cytostatika minskar miljöpåverkan
 • Avfall källsorteras
 • Matavfall lämnas till biogasanläggning
 • Personalförmåner med årskort för resor med buss och tåg samt förmånlig hyra av cykel och miljömärkt bil
 • Innovationsprojekt där fossilt engångsmaterial byts till förnyelsebart material
 • Samordnad vårdplanering via video