Välkommen till Medicinsk teknik Halland

Sjukvården är starkt beroende av avancerad och säker utrustning samt fungerande och robusta vårdmiljöer och tekniska försörjningar. MTH erbjuder tjänster och service, allt från planering och anskaffning till support, rådgivning och service. Vi är cirka 70 personer med funktioner som Ingenjörer, Fysiker, Utredare mm och arbetar i hela länet med fast verksamhet i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

 • Medicinsk teknik Halland har ett regionalt uppdrag utifrån Hälso- och sjukvårdsstyrelsens riktlinjer om ansvarsförhållanden för medicintekniska produkter 2014-08-19, HSS140107. Vårdgivaren har givit Medicinsk teknik Halland i uppdrag att utgöra en samlad och strategisk kompetens för medintekniska produkter inklusive kringsystem och verksamhetsanpassningar. Vi arbetar åt samtliga berörda förvaltningar i Region Halland samt åt kommuner och vissa privata vårdgivare.

MTH:s huvuduppgifter är medicinteknisk service och underhåll, rådgivning, utbildning samt stöd vid anskaffning. Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 13485.

I verksamheten ingår även funktioner för:

 • Medicintekniska behandlingshjälpmedel hos brukare i hemmet
 • Radiologisk teknik, sjukhusfysik och strålskydd
 • Tekniskt stöd åt laboratorierna
 • Teknik och Funktion HS
 • Medicinska informationssystem
 • Dentala system
 • Samordning av investeringar HS
 • Samordning upphandlingar HS
 • Samordning IT inom HS
 • Lokalförsörjning HS
 • Skalskydd, bevakning säkerhet HS

I Medicinsk Teknik Hallands uppdrag ingår att:

 • vara konsultativt stöd och bistå med expertkompetens till förvaltningarna i samarbete med andra relevanta kompetenser inom området såsom regionservice, leverantörer eller annan extern servicepersonal,
 • vara stödjande och rådgivande i upphandlingar av medicintekniska produkter,
 • vara regionens kontaktyta mot berörda myndigheter såsom Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket samt deras europeiska motsvarigheter i medicintekniska sammanhang, samt med berörda leverantörer.
 • utföra verksamhetsuppföljning genom att samla in, kategorisera och analysera avvikelser inom området på övergripande nivå samt att rekommendera åtgärder till berörda verksamheter.