Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus

Rehabiliteringskliniken erbjuder tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden. Det innebär att medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och funktionella insatser kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen.

Inom kliniken samverkar arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, rehabassistenter,  sekreterare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och  undersköterskor. Vi har personal på alla tre sjukhusen samt erbjuder rehabilitering och stöd till alla patienter och närstående som är i behov av detta. Det innebär ett nära samarbete med alla kliniker som bedriver patientverksamhet.

På kliniken finns en rehabiliteringsmedicinsk enhet med slutenvårdsavdelning, dagvårdsrehabilitering och specialistmottagning i Halmstad samt ett smärtrehabiliteringsteam i Varberg. Rehabiliteringsmedicin är en resurs för hela Halland.

Övergripande målsättning med rehabiliteringen är att återvinna eller uppnå bästa möjliga funktion eller förmåga och därmed förbättra förutsättningarna för delaktighet i samhällslivet.

Vår organisation förstärker visionen om att ett team bestående av olika professioner som samarbetar kan tillgodose patientens behov bättre och är effektivare än om var och en gör sitt arbete utan att ta hänsyn till interaktionen dem emellan.

Kontakt ledningsgrupp rehabiliteringskliniken  
Verksamhetschef Lars-Göran Skarph
Avdelningschef rehabiliteringsmedicin, avd 51 Helene Åqvist Amnebjer
Avdelningschef arbetsterapi och sjukgymnastik  rehabiliteringsmedicin Halmstad  Mottagningen för smärtrehabilitering Varberg Hanna Johansson
Avdelningschef arbetsterapin och sjukgymnastiken Halmstad Jeannette Sehlberg
Avdelningschef arbetsterapin och sjukgymnastiken Varberg och Kungsbacka Liselotte Almér
Avdelningschef dietistmottagningen Hallands sjukhus Kristina Privér
Avdelningschef kurators- och psykologmottagningarna Hallands sjukhus Kristina Privér
Avdelningschef logopedmottagningarna Hallands sjukhus Miriam Gellerstedt
Specialitetsansvarig läkare Karin Rennblad
Avdelningschef sekreteriat Lisa Hallberg
Klinikledningssekreterare Annika Östergaard