Arbetsterapin Hallands sjukhus Kungsbacka

Målet med Arbetsterapi är att göra det möjligt att klara sig i vardagen trots att man drabbats av en olycka, en sjukdom eller har ett handikapp.

Arbetsterapi tränar för framtiden - till att klara sin personliga vård och till boende, fritid/rekreation - Ja, till själva livet! Arbetsterapi kan ge ett liv med större frihet och möjlighet att klara mycket på egen hand som man annars skulle behöva hjälp med.

I Arbetsterapi ses olika delar i en människas vardagsliv som en helhet där balans eftersträvas mellan att sköta sig själv och sin bostad, att klara sitt arbete och att ha en meningsfull fritid.

Arbetsterapi bygger på synen att människan - frisk eller sjuk- är en aktiv varelse med gott om egna resurser. I arbetsterapi utgår vi från varje individs upplevda problem och stödjer respektive individs egen problemlösningsförmåga.

Arbetsterapeuten utreder och bedömer problem och resurser i vardagen och kan ses som en coach i träningen av vardagslivets aktiviteter.Arbetsterapi innefattar förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder där även information och utbildning till patient, anhöriga och vårdgivare ingår.

"Målet med arbetsterapi är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav."

Ur Etisk kod för arbeterapeuter 1992 rev 1998

Välkommen till oss!

Avdelningschef för arbetsterapin Hallands sjukhus Kungsbacka och Varberg är Liselotte Almér.