Barn och Ungdomar

Varje barn med eller utan synnedsättning är unikt. Detta innebär att alla hjälpmedel och allt stöd måste anpassas efter ditt barns speciella behov och förutsättningar.

Vårt Barn-och ungdomsteam arbetar för de som har en synnedsättning, med eller utan andra funktionsnedsättningar.


Remiss
När remiss kommer från ögonläkare till Syncentralen bedöms den av remissteam och ett förslag på en första planering görs. Ögonmottagningen har det fortsatta medicinska ansvaret.

Första kontakt
Kurator eller synpedagog tar oftast kontakt med förälder inför första besöket. Besöket kan antingen ske på Syncentralen eller i hemmet, inom en månad.

Nu påbörjas en kontakt som kan bestå under en lång tid.

Habilitering/Rehabiliteringsplan
Efter den första kartläggningen görs en planering av Syncentralens insatser, enskilt eller i samverkan med annan verksamhet. Planen upprättas i samråd med barnet/ungdomen och förälder.

Vad kan en Habilitering/Rehabiliteringsplan innehålla
Barnets individuella behov styr de åtgärder som planeras. Åtgärderna kan ges av optiker, synpedagog, It-samodnare, hjälpmedelstekniker, kurator och/eller ögonläkare utifrån önskemål och behov.
Det kan t.ex vara:

  • Bedömning av den funktionella synen
  • Utprovning/träning av optik och hjälpmedel
  • Lek/träning för att använda sin syn på bästa sätt
  • Information om samhällets stöd
  • Psykosocialt stöd
  • Barnets miljö i hem, förskola och skola ses över och vi ger förslag på anpassningar.

Samverkan
Vi samverkar, utifrån familjens önskemål, med andra i barnets/ungdomens närhet från kommun, landsting/region och stat.

Fortsatta insatser
Habilitering/rehabiliteringsplanen följs upp enligt barnets behov och Syncentralens rutiner. Det vill säga: Det görs en utvärdering - ny bedömning - ny plan, utifrån nya behov. Syncentralen fortsätter att ge stöd till barnet/ungdomen så länge synnedsättning och behov kvarstår.

Hjälpredan      
För att hjälpa oss att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommun, landsting/region och stat (SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten) använder vi Hjälpredan.
Den gäller för barn och ungdom 0-19 år med synnedsättning och som är inskriven vid Syncentralen.
Den gäller i Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget Jönköping.