Rätt behandling i rätt tid med nytt kvalitetsregister inom synrehabilitering

Syftet med Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning (SKRS) är att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder. Att uppnå likvärdig vård är också ett syfte med registret. Det betyder att alla patienter ska få den vård de behöver, oberoende av var de bor i landet.

Foto på man som käppar sig framFoto på kvinna som läser med huvudburen optik

Ett nationellt kvalitetsregister är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården.
De data som samlas in, kan användas för att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården. Man kan följa en patientgrupp, göra jämförelser mellan enheter, utvärdera olika behandlingar och sprida ny kunskap.

Halland pilot
15 av 21 regioner och län deltar i SKRS och Halland är ett av dessa län. Syncentralen i Halland är en aktiv partner i arbetet med kvalitetsregistret. Avdelningschef Eva Kalén och synpedagog Lotta Edman ingår i styrgruppen. Syncentralen i Halland har även varit med som pilot och Lotta Edman deltar i utbildningar till övriga syncentraler i landet.

"Det är stort för Synverksamheten i Sverige att vi äntligen har ett nationellt kvalitetsregister för synrehabilitering", säger avdelningschef Eva Kalén.

Innehåll i registret
Kvalitetsregistret innehåller uppgifter om kön, ålder, bostadsort, ögondiagnos, andra funktionsnedsättningar, landsting/region/ort samt processmått, som används för att beskriva hur väl arbetsprocessen fungerar. Om arbetsprocessen fungerar, är chansen större att patientens behandling lyckas.

Uppgifterna i registret är skyddade av Patientdatalagen, precis som alla andra patientuppgifter inom hälso- och sjukvård.

Processmått på kvalitet
De viktigaste processmått som används i SKRS är:

  1. Remisskriterier
  2. Behandlande och utredande åtgärder (KVÅ)
  3. Bedömningsinstrument
  4. Väntetid/ledtider från remissdatum till avslutad individuell rehabiliteringsplan.
  5. Ledtider för olika behandlande åtgärder. Från remiss-första besök-återbesök-uppföljning-avslutad rehabiliteringsplan.
  6. Metoder som ger bäst/störst effekt
  7. Behandlingstid med hänsyn till demografi och genusperspektiv
  8. Uppföljning
  9. Andel upprättade och avslutade individuella rehabiliteringsplaner

Rätt person får rätt vård
Genom att identifiera remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas effekt vill SKRS säkerställa att "Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare".

Förväntningarna är att registret kommer att användas i hela landet och att man tillsammans driver utvecklingen mot en likvärdig, tillgänglig, forskningsbaserad och effektiv synrehabilitering.

Läs mer om SKRS: SKRS - Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning