Webbplatser

Webbplatser ikon

Så behandlar vi personuppgifter

Region Halland värnar om att skydda din personliga integritet. Detta integritetsmeddelande förklarar hur Region Halland samlar in och hanterar dina personuppgifter, varför vi gör det, och hur du kan utöva dina rättigheter.

Detta integritetsmeddelande riktar sig till dig som är:

 • Vårdsökande
 • Studerande
 • Arbetssökande
 • Deltagare i upphandling
 • Kontaktperson eller annan intressent i förhållande till Region Halland
 • Fotograferad eller med i en video
 • Deltagare i forskningsprojekt
 • Deltagare i näringslivsprojekt
 • Mottagare av information och nyhetsbrev
 • Personer som kontaktar oss
 • Webbplatsbesökare på webbplatser som administreras av Region Halland
 • Personer omnämnda i allmänna handlingar hos regionens nämnder och styrelse

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inom Region Halland är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet.

Personuppgiftsansvariga är:

 • Regionstyrelsen, Box 517, 301 80 Halmstad
 • Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Långgatan 32, 30249 Halmstad
 • Driftnämnden Hallands sjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad
 • Driftnämnden Kultur och skola, Box 517, 301 80 Halmstad
 • Driftnämnden Närsjukvård, Träslövsvägen 68, 432 37 Varberg
 • Driftnämnden Psykiatri, Träslövsvägen, 432 81 Varberg
 • Driftnämnden Regionservice, Box 517, 301 80 Halmstad

Samtliga med org.nr. 232100-0115

Region Halland är också ägare av bolaget Teater Halland, org.nr. 556686-1463, som är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara personnamn, personnummer, mailadress och postadress. Likaså är foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator personuppgifter även om inga namn nämns, liksom elektroniska identiteter; exempelvis ip-nummer.

Vad är en behandling?

Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, arkivering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Text

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Region Halland har flera behov av att behandla personuppgifter, exempelvis inom vården och inom skolverksamheten. Nedan följer en beskrivning över hur Region Halland samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Varje gång du besöker någon vårdenhet i Region Halland registreras dina personuppgifter. Personuppgifterna behövs för att kunna ge dig en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Hallands verksamhet. Dessutom kan personuppgifter behandlas i nationella kvalitetsregister och biobanksregister.

För att skydda din integritet följer Region Halland de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Socialstyrelsen och Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Kompletterande information om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter i vårdregister

När du är elev på en gymnasieskola eller en folkhögskola i Region Halland registreras dina personuppgifter i olika register. Personuppgifterna behövs för att kunna tillhandahålla dig dina studier. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Hallands verksamhet.

För att skydda din integritet följer Region Halland de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen, skollagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Kompletterande information om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter i skolregister

Vid ansökan om anställning i Region Halland behandlas personuppgifter som inhämtas från dig som exempelvis namn, personnummer, adress, cv, intyg och uppgifter i ditt personliga brev. Region Halland kan även komma att samla in uppgifter om dig genom referenstagning, arbetsprov och andra tester samt från myndigheter exempelvis rörande legitimation för vissa yrken. Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott behandlas när så krävs, bland annat när behandlingen är nödvändig för att utföra kontroller som får ske enligt lag eller som krävs av säkerhetsskäl. Om Region Halland anlitat rekryteringsföretag kan uppgifter både samlas in och överföras därifrån.

Region Halland behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.
Region Halland behandlar endast känsliga uppgifter om du som sökande uttryckligen har lämnat ditt samtycke till behandlingen, till exempel inom ramen för hälsokontroll vid nyanställning. Vid rekrytering till chefsposition lämnas uppgifter om sökande till berörda fackliga organisationer och i övrigt när det föreligger en rättslig förpliktelse i exempelvis lagen om anställningsskydd.

Du kan också lämna dina personuppgifter till Region Halland för att ansöka om en praktikplats eller i samband med att du gör en intresseansökan till oss. Region Halland behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en praktikplats eller en anställning hos oss och eventuellt administrera din anställning eller din praktikplats. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

Region Halland kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med en upphandling, till exempel när en potentiell leverantör lämnar ut en lista över medarbetare eller konsulter till oss. Dessa personuppgifter kan omfatta namn, personnummer, adress, e-post, cv, intyg eller andra uppgifter som kan vara relevanta i samband med upphandlingen. Behandlingen genomförs i syfte att granska leverantörens anbud utifrån Region Hallands krav och dokumentera anbudsprocessen.
De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

Region Halland behandlar namn, e-post, telefonnummer och andra personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer, samarbetspartner eller annan offentlig verksamhet. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören, affärspartnern eller den offentliga verksamheten. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

I vissa sammanhang, som till exempel under ett evenemang, kan Region Halland komma att ta fotografier eller spela in filmer och publicera dem på regionens webbplats regionhalland.se eller på andra webbplatser som administreras av Region Halland samt i sociala medier. Sådana fotografier och videor kan visa personer och innehålla personuppgifter. Region Halland har tydliga rutiner för i vilka sammanhang våra medarbetare får ta fotografier eller spela in filmer och vad som får publiceras på internet och i sociala medier. Vi kommer endast att använda ditt namn i samband med publiceringen om vi har ditt samtycke. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse eller ditt samtycke.

Region Halland deltar aktivt i en rad viktiga forskningsprojekt. Om dina personuppgifter har registrerats av Region Halland kan de därför komma att användas för forskning. Om forskningen omfattar känsliga personuppgifter kommer den endast genomföras om den har godkänts av en etikprövningsmyndighet. Inom ramen av detta forskningsarbete kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som är med i forskningsprojektet, som exempelvis ett universitet. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse eller ditt samtycke.

Om du deltar i ett av Region Hallands näringslivsprojekt kommer vi att behandla uppgifter som ditt namn, e-post, telefonnummer och andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget. Om du är enskild näringsidkare kan vi även behandla ditt personnummer. Detta gör vi för att kunna genomföra, administrera och dokumentera projektet. De rättsliga grunderna är att behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Region Halland kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med att vi kontaktar dig med enkätundersökningar eller med information om vad som händer inom regionen. Dessa personuppgifter kan omfatta namn, adress, e-post och telefonnummer. Region Halland behandlar personuppgifterna i syfte att följa upp och kvalitetssäkra vår verksamhet och för att informera dig om viktiga nyheter. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse.

När du kontaktar Region Halland kan vi komma att behandla uppgifter som ditt namn, e-post, telefonnummer och andra uppgifter som du lämnar till oss. Vi kan till exempel föra över de uppgifter som du lämnar till oss i ett ärendehanteringssystem. Detta gör vi för att hantera din förfrågan och då det krävs enligt lag. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

När du besöker Region Hallands webbplats regionhalland.se och övriga webbplatser som administreras av Region Halland, samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis IP-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker Region Hallands webbplats.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar Region Halland in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse.

Våra webbsidor använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i Region Hallands information Om cookies.

Omnämnda i allmänna handlingar (se även avsnittet Offentlighetsprincipen). Region Halland kommer att behandla personuppgifter som finns dokumenterade i allmänna handlingar. Det sker i samband med att information arkiveras, bedöms inför utlämnande och lämnas ut. De lagliga grunderna för behandling är fullgörande av rättslig förpliktelse enligt offentlighetslagstiftningen samt utförande av uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Syftet med kamerabevakningen är att skapa allmän säkerhet och trygghet för personal, patienter och anhöriga, säkra arbetsmiljön för anställda, förhindra att obehöriga ges tillträde till området, avvärja brottslig aktivitetet och handling samt för att säkra bevis i samband med brottshandlingar och avvikande händelser. Vi gör det för att förhindra störningar i kritiska verksamheter.

Vår kamerabevakning sker endast på de ställen som har giltigt tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och hantering av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Den rättsliga grunden är att kamerabevakningen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövningen.

Hur länge sparar Region Halland personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Region Halland. Du kan läsa mer om vilka lagringstider som gäller för behandlingen av dina personuppgifter i Region Hallands dokumenthanteringsplaner.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de situationer det är nödvändigt för att Region Halland ska kunna bedriva regionens verksamhet delar vi dina personuppgifter med andra. Det kan exempelvis vara leverantörer som behandlar personuppgifter på Regionens uppdrag och instruktioner. I dessa fall blir leverantören personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Region Halland har samlat in informationen.

Region Halland delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att Region Halland ska kunna uppfylla regionens uppdrag, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempelvis kan dina personuppgifter lämnas till socialstyrelsens medicinska födelseregister, patientregister och cancerregister. Vården kan också behöva lämna ut personuppgifter exempelvis till polisen och socialtjänsten om det behövs för en utredning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Region Halland strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Ibland kan Region Halland dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar Region Halland alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Halland värnar om din integritet. Region Halland arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Offentlighetsprincipen

Region Halland omfattas av offentlighetsprincipen, vilket bland annat innebär att meddelanden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Region Halland är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan även innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter avseende dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Som fysisk person, med personuppgifter som behandlas av Region Halland, har du flertalet rättigheter avseende dina personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Region Hallands behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter Region Halland behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes.

Rätt till rättelse

Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Region Halland behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Region Halland behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Region Halland en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att Region Halland behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett användbart format.

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Region Halland endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med Region Hallands behandling av dina personuppgifter kan du inge ett klagomål till Region Halland eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du välkommen att kontakta Region Hallands dataskyddsenhet. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på www.integritetsskyddsmyndigheten.se Länk till annan webbplats. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Region Halland gör löpande ändringar i detta integritetsmeddelande. En ny version blir gällande i samma stund den publiceras.

Om du vill länka till detta integritetsmeddelande, använd www.regionhalland.se/dataskydd

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet ska kontrollera att Region Halland hanterar personuppgifterna på rätt sätt och följer det som står i dataskyddsförordningen. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud på

Dataskyddsenheten Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Telefon: 035-13 10 00
E-post: dataskydd@regionhalland.se

Senast ändrad: