Webbplatser

Webbplatser ikon

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald har du rätt till både arvode och ersättningar. Här finns information om hur du ansöker och vad du kan få ersättning för.

För exakta bestämmelser hänvisas till arvodesreglementet Länk till annan webbplats..

Så ansöker du om ersättning

Arvode och ersättning betalas ut efter att du gjort anspråk på den. Du kan begära ersättning på två sätt, antingen med e-tjänst eller med blankett. Vilket sätt som ska användas beror på vad du söker ersättning för.

E-tjänst (kräver e-legitimation – BankID)

används vid:

  • möten (ej nämndsmöten), förrättningar, kurser eller motsvarande
  • utlägg för resor och andra kostnader

Om du saknar e-legitimation, vänd dig till regionkontorets reception eller din nämndsekreterare.

(e-tjänsten öppnar inom kort)

Blankett

används vid:

  • nämndsmöten
  • flerdagsmöten och konferenser
  • månadsvis rapportering av resekostnader

Vid sammanträden fyller du i den närvarolista som sekreteraren tillhandahåller. Vid möten och förrättningar där närvarolista inte används använder du istället e-tjänsten. Om du av något skäl inte kan använda e-tjänsten kan du lämna in ifylld blankett (”blå lapp”) till nämndens sekreterare.

Ansök om ersättning inom sex månader

Ersättningsräkning ska vara respektive styrelse- eller nämndsekreterare tillhanda senast sex månader från aktuellt sammanträde eller förrättning. Efter sex månader räknat från sammanträdet/förrättningen utbetalas ingen ersättning.

Arvoden och ersättningar som du har rätt till

Sammanträdesarvode

Du har rätt till arvode för sammanträden och förrättningar. Sammanträdesarvodet är ett fast belopp per sammanträde/förrättning. Från den 1 januari 2023 är sammanträdesarvodet 269 kronor.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Du har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Denna betalas ut schablonmässigt för varje påbörjad halvtimme och för som mest åtta timmar per dag. Du får även ersättning för den restid du har haft till och från sammanträdet.

Om din faktiska förlorade arbetsförtjänst är högre än det schablonbelopp du får kan du begära att få mellanskillnaden utbetald. Du behöver då lämna in styrkt underlag som visar din faktiskt förlorade arbetsförtjänst. Underlaget kan till exempel utgöra löneutbetalning där avdraget framgår eller intyg från arbetsgivaren. Underlaget lämnas till nämndens sekreterare.

Särskild ersättning för vissa kostnader

Du kan få ersättning för skäliga kostnader som har föranletts av ditt uppdrag. Detta kan till exempel gälla för vård och tillsyn av barn eller för vård av person med funktionsnedsättning. Det kan också gälla skälig kostnad som föranletts av uppdraget för exempelvis resa, ledsagare, tolk med mera på grund av att du som förtroendevald har en funktionsnedsättning. För närmare detaljer hänvisas till arvodesreglementet Länk till annan webbplats.. Du kan även fråga din sekreterare.

Om inbjudningar och ersättning

Som förtroendevald i regionen kommer du sannolikt att få inbjudningar från andra avsändare än regionens eller din nämnds kansli. Då är det inte säkert att du får ersättning för att delta. Kontrollera i förväg vad som gäller med den som kallat, din ordförande eller sekreterare.

Anmäl konto

Du anmäler kontouppgifter digitalt via Nordea Länk till annan webbplats.. Du loggar in med hjälp av ditt BankID. Saknar du BankID kan du fylla i, underteckna och lämna in blanketten som finns på Nordeas hemsida ”Anmälan/Ändring löntagaruppgifter” på närmaste Nordea kontor eller till din egen bank. I annat fall får du din lön utbetald via utbetalningskort. Du som medarbetare behöver aldrig lämna ditt kontonummer till Region Halland som arbetsgivare. Kontot ska endast meddelas till Nordea eller till din egen bank.

Region Hallands arbetsgivarnummer är 646317. Detta ska anges till Nordea.

Kontakt

Kontakta Gemensam Administrativ Service om du har frågor kring arvoden och ersättningar, telefonnummer 010-476 19 00.

Senast ändrad: