Webbplatser

Webbplatser ikon

Partistöd

Varje parti representerat i regionfullmäktige har rätt till ekonomiskt stöd. Den ena delen kallas partistöd och utbetalas årligen efter att partiet begärt utbetalning. Den andra delen kallas utbildningsstöd och betalas ut löpande efter att partiet inkommit med kostnadsunderlag.

Årlig redovisning av partistöd

Partier som erhållit partistöd redovisar hur stödet använts. Detta är en förutsättning för fortsatt utbetalning av partistöd. Redovisningen och tillhörande granskningsrapport sker på särskild blankett och lämnas in till regionfullmäktige senast 30 juni året efter räkenskapsåret.

Regionfullmäktige granskar redovisningarna och fattar därefter beslut om fortsatt utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats inom utsatt tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Blankett för redovisning av partistöd Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Begäran om utbetalning av årligt partistöd

För att få partistödet utbetalt ska partiet inkomma med begäran innehållande uppgift om mottagande bankgiro/plusgiro/kontonummer. Begäran kan skickas till regionen@regionhalland.se

Begäran om utbetalning av utbildningsstöd

Utbetalning av utbildningsstöd sker genom att partiet inkommer med underlag för utbetalning. Sådant underlag ska vara attesterat av partiets gruppledare och inlämnas till kansliet på regionkontoret.

Reglerna för partistöd är antagna av regionfullmäktige den 18 juni 2014 §

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Region Halland ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Partistödet i Region Halland utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

2 § Budget för partistöd

Den sammanlagda årsbudgeten för partistödet är aktuellt 2 prisbasbelopp x 71, (antalet ledamöter i regionfullmäktige).

3 § Grundstöd och mandatstöd

Från den sammanlagda budgeten för partistödet avräknas ett grundstöd som uppgår till 50 000 kronor per parti och år. Resterande del av sammanlagda budgeten utgår som ett mandatstöd fördelat per mandat.

5 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Upphör partiet att vara representerat i regionfullmäktige i samband med val utgår partistöd som längst fram till den 31 december valåret.

Upphör partiet att vara representerat i regionfullmäktige under pågående mandatperiod upphör partistödet omedelbart.

Mandatstöd utgår inte för ej besatta platser i regionfullmäktige.

6 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

7 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till regionstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

4 § Utbildningsstöd

Utbildningsstödet består av

  • en fast ersättning, som uppgår till 50 000 kronor per partigrupp och mandatperiod, samt
  • en rörlig ersättning som uppgår till 1 prisbasbelopp per mandat och mandatperiod beräknad på prisbasbeloppet första året på mandatperioden. (44 400 kronor 2014)

Fördelning och begränsningar av utbildningsstödet regleras i enlighet med 5§.

Senast ändrad: