Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionfullmäktiges sammanträden

Kallelse

Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde sänds till samtliga ledamöter och ersättare senast en vecka före sammanträdet. Med kallelsen sänds en lista på de ärenden som ska behandlas

Handlingar

Handlingar till regionfullmäktiges sammanträden finns tillgängliga i appen Meetingsplus. Normalt publiceras handlingar samtidigt som kallelsen, en vecka före sammanträdet.

Handlingar nås även via https://meetingsplus.regionhalland.se Länk till annan webbplats.

Kallelse och handlingar är allmänt tillgängliga via https://politik.regionhalland.se Länk till annan webbplats.

Meddela förhinder

Om du som ledamot har förhinder att delta i regionfullmäktiges sammanträde ska du meddelas regionkansliet så snart som möjligt. Detta för att ersättare ska kunna kallas in. Förhinder att delta i sammanträde med regionfullmäktige meddelas alltid kansliet som alltid ansvarar för att kalla in ersättare.

Förhinder skickas till: ltfunk1760485@regionhalland.se

Ersättare

Ersättare som inte tjänstgör istället för ledamot som har förhinder förväntas inte närvara vid regionfullmäktiges sammanträden. Om en icke-tjänstgörande ersättare vill närvara vid sammanträdet går det naturligtvis bra. Dock utgår ingen ersättning eller arvode för ersättare som inte tjänstgör.

Regler för ersättare finns att läsa i regionfullmäktiges arbetsordning Länk till annan webbplats..

1:e ersättare

För regionfullmäktige gäller att en ersättare per valkrets per parti kallas att närvara vid sammanträdet, en så kallas 1:e ersättare. Detta för att kunna träda in och tjänstgöra om redan tjänstgörande ledamot får plötsligt förhinder. 1:e ersättare kallas normalt med kort varsel, på måndagen innan sammanträdet. En kallelse kan också uppkomma ännu närmare mötet. Detta beror på att ordinarie ledamöter ibland anmäler förhinder kort inpå mötet.

Den som kallas att närvara som 1:e ersättare erhåller ersättning för deltagande motsvarande förrättningsarvode. Om 1:e ersättare träder in som tjänstgörande erhålls ersättning som tjänstgörande ledamot från tidpunkten för inträdande.

Som 1:e ersättare deltar du formellt sett inte i mötet. Du har därför inte rätt att yttra dig eller att delta i beslut.

Praktiskt om fullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige sammanträder normalt i lokal på Hallands sjukhus i Halmstad. Dock kan möten förläggas till andra platser.

Starttiden är oftast klockan 10.00 men kan variera. I kallelsen till sammanträdes anges starttiden för det aktuella mötet.

Det anges aldrig någon sluttid för regionfullmäktiges sammanträden då de pågår till dess alla ärenden behandlats.

Livesändning

Regionfullmäktiges sammanträden sänds live via Region Hallands hemsida. På så sätt kan allmänheten ta del av sammanträdet direkt eller vid senare tillfälle då filmen sparas.

Protokoll

Efter sammanträde med regionfullmäktige skrivs protokoll. Detta justeras (fastställs) senast två veckor efter sammanträdet och publiceras därefter på regionens digitala anslagstavla. Då publiceras också protokollet i meetingsplus.

Regionfullmäktiges arbetsordning

I regionfullmäktiges arbetsordning Länk till annan webbplats. finns de regler som gäller vid fullmäktiges sammanträden.

Skriften Folkvald från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram skriften Folkvald för att du som folkvald ska få kunskap om ditt uppdrag. Skriften behandlar områden som du behöver ha kunskap om i ditt uppdrag som förtroendevald, bland annat regionens och fullmäktiges uppdrag, samspelet med styrelsen, fullmäktiges arbetsformer och utmaningar folkvalda möter.

Folkvald – om uppdraget som ledamot i fullmäktige | SKR Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: