Direkt till innehållet

Lokala nämnder

De lokala nämnderna arbetar för en jämlik och hållbar regional utveckling i Halland. Nämndernas arbete är långsiktigt och strategiskt.

Region Halland har sex lokala nämnder, en i varje kommun. De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att ta fram kunskapsunderlag, arbeta i utvecklingsprocesser och att samverka med kommuner, civilsamhället och andra aktörer. De lokala nämnderna för dialog med invånare och lokala aktörer, samlar och sprider kunskap samt främjar samverkan.

Fokusområden 2019

Under 2019 fokuserar de lokala nämnderna främst på frågor som rör en god start i livet och insatser som utjämnar hälsoskillnader.

Invånar- och utvecklingsfokus

Lokala nämnder är unikt och finns bara i Halland. Nämnderna medverkar till att utveckla regionens mål i regional utveckling och hälso- och sjukvårdsfrågor. De lokala nämnderna arbetar gränsöverskridande med civilsamhället, länets kommuner och andra aktörer. I nämndernas uppdrag ingår även att, genom dialog och samråd, bidra till lokal förankring av besluts som fattats inom regionen.

Utveckling, kunskap och samverkan

Nämnderna ska i sitt arbete beakta den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten, de globala målen i Agenda 2030 samt intentionerna i FN:s konvention för barns rättigheter för att bidra till en positiv regional utveckling. Inom ramen för dessa prioriteringar och med utgångspunkt i reglementet ska lokala nämnder arbeta för en långsiktigt strategisk utveckling genom att föra dialog med invånare och lokala aktörer, samla och sprida kunskap och främja samverkan.

Kunskapsuppdrag

Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov. De lokala nämnderna tar årligen fram ett gemensamt kunskapsunderlag som lämnas över till Regionstyrelsen. Detta underlag ska sedan ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Kunskapsuppdraget genomförs ofta i samarbete med andra interna och externa aktörer.

Exempel på resultat av lokala nämnders kunskapsuppdrag är befolkningsstudien "Hälsa på lika villkor" samt det större dialogarbete som lokala nämnder har genomfört om Unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa

Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdraget genomförs genom att lokala nämnder samarbetar i ett antal övergripande utvecklingsprocesser. En av dessa är "Välmående ger resultat" som nämnderna har drivit sedan 2013. Satsningen är en utbildning för förskolor och skolor som syftar till att öka pedagogers och barns/elevers välmående, öka elevers prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i.

Samverkansuppdrag

Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för genomförandet av lokala nämnders uppdrag. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer, för att vi tillsammans ska kunna skapa ett socialt hållbart Halland.

Möten och handlingar

Datum för de lokala nämndernas möten

Protokoll och handlingar från de lokala nämndernas möten

Senast ändrad: