Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Lokala nämnder

Region Hallands lokala nämnder arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna.

De lokala nämnderna, en i varje kommun, är regional politik som verkar lokalt och arbetar långsiktigt och strategiskt på uppdrag av regionfullmäktige.

Nämnderna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att

  • Ta fram och sprida kunskap.
  • Initiera, bidra till och delta i samverkan med olika aktörer inom regionen, kommunerna, civilsamhället, myndigheter med flera.
  • Driva utvecklingsarbete inom olika områden såsom tillit, trygghet samt barns och ungas hälsa och livsvillkor.

Informationsblad om Lokala nämnder, inklusive kontaktuppgifter.

 

Kunskap, samverkan och utveckling

I arbetet med att ta fram och sprida kunskap, deltar nämnderna i olika kartläggningar och dialoger för att identifiera invånarnas behov.

Nämnderna arbetar med:

 

Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för lokala nämnders arbete. Det krävs insatser på flera nivåer och från flera aktörer. Arbetet anpassas efter lokala förutsättningar och behov vilket gör att forum för samverkan ser olika ut i kommunerna. Dessa forum samverkar kring frågor om livsvillkor, folkhälsa, trygghet, tillit, alkohol, narkotika, tobak och spel (ANDTS) m.m.

Utvecklingsarbete som flera lokala nämnder deltar i är:

  • Föräldrastöd, till exempel ”Föräldrar Emellan” (föreläsningar och cirklar riktat till föräldrar)
  • Skolutvecklingsarbete genom ”Välmående ger resultat”. Välmående ger resultat är ett skolutvecklingsinitiativ av lokala nämnder som har pågått sedan 2013. Initiativet drivs med syfte att stärka barns, elevers och skolpersonals välmående och hälsa samt öka förutsättningarna för bättre skolresultat.
  • Lokala nämnder genomför årligen utvecklingsdagen Att leda in i framtiden som syftar till att sprida kunskap och inspiration samt vara en möjliggörare till nya nätverk och samarbeten. Dagen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Halland, samtliga halländska kommuner, myndigheter och civilsamhället.
  • Insatser för att minska fetma, öka fysisk aktivitet och ingå i sociala sammanhang genom utveckling av ”Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd – Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper”.

Möten och handlingar

Datum för de lokala nämndernas möten

Protokoll och handlingar från de lokala nämndernas möten

Senast ändrad: