Direkt till innehållet

Kunskap, samverkan och utveckling

I arbetet med att ta fram och sprida kunskap, deltar nämnderna i olika kartläggningar och dialoger för att identifiera invånarnas behov.

Nämnderna arbetar med:

 

Lokala nämnders arbete med psykisk hälsa

Lokala nämnder har under ett flertal år arbetat för att höja kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, bland annat genom att föra dialog och lyssna till unga/unga vuxnas och verksamhetsföreträdares kunskaper och erfarenheter.

Utifrån dessa samtal har kunskapsunderlag med utvecklingsförslag tagits fram i syfte att stärka psykisk hälsa, utveckla förebyggande arbete och underlätta för unga med psykisk ohälsa att få rätt stöd och hjälp.

Lokala nämnder breddar kunskapen om tillit

Arbetet med psykisk hälsa och dialog har bidragit till utveckling baserat på invånares röster och perspektiv. Det gör att lokala nämnder vill arbeta vidare på liknande sätt när det gäller tillit som är en angelägen fråga för både samhällsutvecklingen, demokratin och för individens hälsa, delaktighet och inflytande.

Tillit skapas dels genom trygga uppväxtvillkor, jämlika förutsättningar till hälsa, lärande och utveckling, delaktighet, men också genom att offentliga institutioner och myndigheter upplevs som rättssäkra och opartiska. Tilliten i Sverige och i Halland är generellt sett hög och stabil över tid, men skillnader mellan grupper ökar.

Region Hallands lokala nämnder arbetar gemensamt under 2020 - 2022 med att bredda kunskapen och hitta utvecklingsmöjligheter för att stärka tilliten i Halland.

Arbetet genomförs under tre år:

2020 - Sammanställning av kunskap om tillit

2021 - Fördjupning av kunskap genom en medskapande process, med invånare och verksamheter

2022 - Analys av resultat och framtagande av utvecklingsförslag för att stärka tilliten

Medskapande process med invånare i Halland

Under 2021 ska kunskapsunderlaget breddas och fördjupas genom en medskapande process med invånare och verksamheter i Halland. Detta innebär att olika perspektiv inhämtas som grundar sig på människors erfarenheter, kunskaper och livssituation.

Utifrån dessa perspektiv formuleras sedan utvecklingsförslag för att på lång sikt stärka tilliten i Halland. Den medskapande processen kommer genomföras i samtliga halländska kommuner under hösten 2021.

För mer information - se lokala nämnders Kunskapsunderlag om tillit.

Senast ändrad: