Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Falkenberg

Det lokala arbetet för en hållbar samhällsutveckling bygger på samverkan mellan Falkenbergs kommun, Region Halland och andra viktiga aktörer, exempelvis civilsamhället, näringslivet, räddningstjänsten och Länsstyrelsen Halland. Vi arbetar tillsammans för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Samverkan kring medborgarlöfte

Lokal nämnd Falkenberg bidrar, tillsammans med polisen och Falkenbergs kommun, till att årligen ta fram ett medborgarlöfte. Medborgarlöften generellt  handlar om att lyssna på vad dem som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Du kan läsa mer om Falkenbergs medborgarlöfte 2021 på polisens webbplats .

Trygghetsenkät

Nu har du som bor eller vistas i Falkenbergs kommun möjlighet att bidra till att stärka arbetet med att öka tryggheten, minska brottsligheten och förbättra levnadsvillkoren i vår kommun. Enkäten genomförs under september månad och tar cirka 5 minuter att fylla i.

Svaren kompletterar vår gemensamma lägesbild och bidrar till konkreta aktiviteter i medborgarlöftet för nästa år. Den gemensamma lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens, regionens och medborgarnas kunskap om vårt område för att få en mer heltäckande bild av lokala förhållanden. När en gemensam lägesbild har tagits fram prioriteras gemensamma fokusområden för samverkan.

Till enkäten: Bidra till Medborgarlöfte 2022!

Du svarar anonymt. Sista svarsdatum är den 30 september.

Satsningar under 2021

Här kan du läsa mer om satsningar under 2021:

Kunskapshöjande insats inom psykisk ohälsa och suicid

Utbildningar och föreläsningar 2021

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Falkenberg

Kontaktpersoner

GunMarie Stenström, ordförande, mobil 070-521 32 16,

Gunmarie.Stenstrom@regionhalland.se

Irene Gustavsson, vice ordförande, mobil 076-110 11 52,

Irene.Gustavsson@regionhalland.se

Katrin Håkansson, nämndtjänsteman, mobil 073-401 10 84,

Katrin.Hakansson@regionhalland.se

Karin Nilsson, strateg, mobil 076-849 24 64,

Karin.C.Nilsson@regionhalland.se

Senast ändrad: