Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Halmstad

Halmstads lokala folkhälsoarbete bygger på samverkan med kommunen och andra viktiga aktörer för att möjliggöra en god och jämlik hälsa på lika villkor hos alla i Halmstad. Genom att arbeta med att stödja, samverka och föra dialog med olika aktörer arbetar vi gemensamt för att stärka invånarnas hälsa.

Kunskapsuppdrag

Lokal nämnd i Halmstad arbetar, tillsammans med de andra lokala nämnderna, med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov. Nämnderna tar årligen fram ett gemensamt kunskapsunderlag. Detta ska sedan ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland. Kunskapsuppdraget genomförs ofta i samarbete med andra. Lokal nämnd i Halmstad har, tillsammans med de andra lokala nämnderna, delfinansierat befolkningsstudien Så mår vi i Halland som baseras på den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 2018.

Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdraget genomförs genom att lokala nämnder samarbetar i ett antal övergripande utvecklingsprocesser.

En av dessa kallar vi ”Hallandsmodellen” som syftar till att skapa förutsättningar för en ökad och mer jämlik fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga i behov av särskilt stöd som diagnosticerats med fetma eller psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och övervikt. Modellen bygger på samverkan mellan Region Halland, kommunerna, RF SISU Halland och det lokala föreningslivet och består av friskvårdsgrupper för barn med fetma och aktivitetsgrupper för barn med övervikt, psykisk ohälsa och/eller svårigheter kring fritidsaktiviteter på grund av funktionsnedsättning.

Samverkansuppdrag

Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för genomförandet av Lokal nämnd i Halmstads uppdrag. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna skapa ett socialt hållbart Halland. Ett exempel på nämndens samverkan med andra aktörer är "Föräldrar Emellan",  som vänder sig till alla som är föräldrar och vårdnadshavare, men även till andra som har barn och ungdomar i sin närhet. Tanken är att genom samverkan med en rad aktörer som t.ex. Halmstads kommun, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Studieförbundet erbjuda mötesplatser för föräldrar genom kostnadsfria föreläsningar och workshops. Föräldrastöd – Halmstad

Healthy Cities

Lokal nämnd i Halmstad är, tillsammans med Halmstads kommun, medlem i det svenska WHO-nätverket Healthy Cities. Arbetet i Healthy Cities kännetecknas av att vi skapar kunskap i en process, där alla medlemmar

deltar och delar med sig. Aktiva i nätverket är både förtroendevalda politiker och tjänstepersoner. Healthy Cities | Vi verkar för folkhälsan

Ett axplock av andra processer och arbeten där Region Hallands lokala nämnd i Halmstad är involverad:

  • Regiongemensam kartläggning och analys av barn och ungas livsvillkor och hälsa
  • Utveckling av föräldrastöd
  • Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som genomförs i åk 8 och gy 2 i Halmstads skolor under 2021
  • Nattfotboll med HBK för ungdomar
  • Välmående Ger Resultat
  • Insatser för ökad inkludering

Kontaktpersoner

Eva Karin Möllefors, ordförande, tel 0706-93 10 05, eva-karin.mollefors@regionhalland.se

Marita Johansson, vice ordförande, tel 0705-90 73 95, marita.g.johansson@regionhalland.se

Janet Harrysson, nämndtjänsteman, tel 0727-32 60 40, janet.harrysson@regionhalland.se

Anna Lindskog, strateg för social hållbarhet, tel 076-697 61 69, Anna.Lindskog@regionhalland.se

Senast ändrad: