Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Hylte

Det lokala arbetet för en socialt hållbar samhällsutveckling bygger på samverkan med kommunen och andra viktiga aktörer. Genom att stödja, samverka och föra dialog med olika aktörer arbetar vi gemensamt för att stärka invånarnas hälsa.

Ett axplock av processer och utvecklingsområden som sker i Hylte:

  • Unga och unga vuxnas psykiska hälsa är ett prioriterat område sedan flera år tillbaka som nämnden löpande sprider kunskap om och samverkar kring i olika forum. Exempelvis arrangerar nämnden årligen temamånaden Psyklyftet tillsammans med Hylte kommun och andra aktörer. Syftet är att sprida kunskap om psykisk hälsa samt ge möjlighet till samtal och inspiration för att stärka hälsan. Mer information kring Psyklyftet samt information om du eller din organisation kan bidra under månaden finns här.
  • Folkhälsorådet i Hylte är ett rådgivande organ där ledamöter från kommunstyrelsen, kommunens alla nämnder och lokala nämnden i Hylte medverkar. Genom samverkan ska folkhälsorådet driva ett gemensamt och långsiktigt, målinriktat och strategiskt folkhälsoarbete i kommunen. Under 2022 kommer Folkhälsorådet samarbeta med Brottsförebyggande rådet i Hylte för att få större genomslag i gemensamma frågor.
  • Nämnden stöttar och finansierar projektet ”TWD Friendly sportswear – 100 kvinnor i rörelse” under 2021 och 2022. Hylte sport och event genomför projektet som syftar till att öka den fysiska aktiviteten och sociala gemenskapen bland kvinnor i Hylte kommun. Första fasen av projektet hade över 130 deltagare. Utvärderingen som gjordes 2021 visade positiva effekter på såväl den fysiska aktiviteten som hälsan i stort.
  • Ungas delaktighet är ett annat prioriterat område. Nämnden bidrar i genomförande av enkätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp)i Hylte. Lupp är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Under 2022 kommer resultaten analyseras och spridas för att förbättra ungas levnadsvillkor.

Dokument och länkar

Folkhälsorådet i Hylte

Folder - Barns rättigheter och föräldrars ansvar

Kontaktpersoner

Anna Roos, Ordförande, 070-662 35 52, anna.roos@regionhalland.se

Camilla Gustafsson, Vice ordförande, 073-390 76 24, camilla.b.gustafsson@regionhalland.se

Janet Harrysson, Nämndtjänsteman, 073-390 76 24, janet.harrysson@regionhalland.se

Kerstin Delefelt, Strateg, 0729-87 14 92, kerstin.delefelt@regionhalland.se

Senast ändrad: