Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Laholm

Lokala nämnden i Laholm består av regionalt valda politiker som på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen verkar lokalt i Laholms kommun. Nämnden arbetar långsiktigt och strategiskt för en jämlik hälsa och hållbar regional utveckling med fokus på de behov som befolkningen i Laholms kommun har. Nämnden ska i sitt arbete beakta den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten, de globala målen i Agenda 2030 samt intentionerna i Barnkonventionen.

Nämnden bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att:

  • Initiera och delta i samverkan med olika aktörer i regionen, kommunen, civilsamhället, myndigheter med flera.
  • Ta fram och sprida gemensamma kunskapsbilder om bland annat befolkningens hälsa och välmående.
  • Initiera och stödja utvecklingsarbeten inom olika hållbarhetsområden, såsom tillit och trygghet samt barn och ungas hälsa.

Nedan ges några konkreta exempel på hur Lokal nämnd i Laholm arbetar med samverkan, kunskap och utveckling.

 

Samverkan

Under 2020 reviderades samverkansöverenskommelsen mellan Lokal nämnd i Laholm och Laholms kommun, syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete med utgångpunkt i en gemensam målsättning.

Överenskommelsen ska bidra till en samsyn kring vad som behövs göras för att Laholms kommun ska bli ett socialt hållbart samhälle. Samverkan mellan Lokal nämnd i Laholm och Laholms kommun sker inom flertal områden och verksamheter, såväl inom politiken som mellan tjänstepersoner.

Nedan ges några konkreta forum där samverkan med kommun och andra lokala aktörer sker:

Samverkansberedning

Samverkansberedningen, tidigare kallad Presidiesamverkan, är den politiska samverkansplattform där lokala aktörer inom Laholms kommun belyser och diskuterar kommungemensamma resultatmål och förutsättningar.  Deltagande parter är politisk- och tjänstemannarepresentation från kommunens samtliga nämnder, Laholmsbuktens VA, Laholms hem AB/Kommunfastigheter i Laholm AB och Lokala nämnden i Laholm. Forumet sammanträder fyra gånger per år och sammanhålls samt kallas av Laholms kommun, således kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan Barn och unga

Barn och unga är en prioriterad invånargrupp för lokala nämnder. Genom delaktighet i den lokala samverkansplattformen för målområdet Barn och unga arbetar Lokal nämnd i Laholm med att främja psykisk hälsa och jämlika livsvillkor. Samverkan ska bidra till att alla barn och unga i Laholms kommun ges förutsättningar till en bra start i livet samt goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor. Inom målområdet Barn och unga genomförs årligen en konferens riktad till civilsamhället, myndigheter samt tjänstepersoner inom kommunens och regionens verksamheter. År 2020 belyste Barn och unga konferensen fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Du kan titta på den inspelade konferensen genom att klicka på länken ovan. Som del av kunskapsspridningen har vi samlat forskning, inspiration och reflektionsfrågor inom temat. Detta material är tänkt att enskilda och arbetsgrupper ska kunna arbeta vidare med på sin arbetsplats.

Samverkan Trygghet och folkhälsa

Trygghet och god folkhälsa är faktorer som främjar social hållbarhet. Genom delaktighet i den lokala samverkansplattformen för målområdet Trygghet och folkhälsa arbetar Lokala nämnden i Laholm med att befolkningens folkhälsa ska förbättras och tryggheten ska öka. Samverkan ska genom fokus på främjande och förebyggande trygghets- och folkhälsoarbete bidra till att kommuninvånarna ges goda förutsättningar till en jämlik hälsa, trygghet och säkerhet.

 

Kunskap

Lokala nämnden i Laholm arbetar tillsammans med andra samverkansaktörer med kartläggningar för att identifiera befolkningens behov, däribland tar nämnden fram lokala och regionala kunskapsunderlag som ska ligga till grund för strategisk utveckling och kunskapssökande insatser.

Lokala nämndens kunskapsarbete genomförs ofta i samarbete med interna och externa samhällsaktörer. Bland annat tar de lokala nämnderna i Halland tillsammans fram kunskapsunderlag utifrån kunskapsbehov inom olika hållbarhetsområden, det senaste underlaget är Unga och unga vuxnas psykiska hälsa – från dialogarbete till avancerad analys.

Nämnden är även med i arbetet med framtagningen och spridningen av Region Hallands fördjupning av den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, den senaste studien Så mår vi i Halland genomfördes 2018. Kunskapsarbetet innebär även spridning av underlag framtagna av andra samhällsaktörer, såväl nationella, regionala som lokala. Exempelvis hjälper nämnden till att sprida kunskap från ungdomsenkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitik i Laholm, LUPP.

 

Utveckling

Arbetet för en hållbarhet utveckling innebär stöd till hälsofrämjande utvecklingsarbeten, Lokal nämnd i Laholm stödjer bland annat satsningar såsom Friskvårds- och aktivitetsgruppen för barn med viktproblematik och ohälsa samt Börja prata som befrämjar samtal om psykisk ohälsa och missbruk med femteklassare.

Nämnden följer även och bidrar till utvecklingen av föräldrastödet, bland annat genom deltagandet i nätverket Föräldrar Emellan. Föräldrar Emellan erbjuder föräldrar kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter som syftar att ge föräldrar ökad kunskap, inspiration och möjligheten att utveckla en tryggare föräldraroll. Föräldern är en av barnets viktigaste skyddsfaktorer, en god relation mellan barn och förälder främjar en trygg uppväxt, självständighet och god hälsa.

Lokal nämnd i Laholm arbetar även med andra utvecklingsplattformer, exempelvis regionala och lokala konferenser, workshops och utbildningar med utgång i hållbar utveckling och jämlik hälsa. De lokala nämnderna genomför tillsammans utvecklingsdagen Att leda in i framtiden med syftet att sprida kunskap och inspiration samt möjliggöra nya nätverk och samarbeten. Dagen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner från region, samtliga halländska kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

 

Kontaktpersoner

Jonas Hellsten, ordförande, 0705-56 66 00, jonas.hellsten@regionhalland.se

Lars Fritzon, vice ordförande, 0730-36 49 57, lars.fritzon@regionhalland.se

Felicia Pettersson, nämndtjänsteman, 0766-96 12 16, felicia.pettersson@regionhalland.se

Alma Vodenicarevic, strateg, 0733-23 79 75, alma.vodenicarevic@regionhalland.se

Senast ändrad: