Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Varberg

Det lokala arbetet för en socialt hållbar utveckling bygger på ett nära samarbete med Varbergs kommun och andra aktörer. Tillsammans jobbar vi för att uppnå en god och jämlik hälsa på lika villkor i hela befolkningen.

Samverkan för hälsa och trygghet i Varberg

2018 tecknade Lokal nämnd Varberg, tillsammans med Varbergs kommun och lokalpolisområde Varberg en fyraårig samverkansöverenskommelse inom områdena folkhälsa och trygghet. Då innevarande överenskommelse löper ut vid årsskiftet 2021 har nu en ny tecknats för åren 2022–2025. Överenskommelsen fokuserar på tre områden för samverkan:

  • Barn och ungas hälsa
  • ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)
  • Trygghet och säkerhet

Samverkan sker genom folkhälso- och trygghetsrådet. I rådet ingår förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Hallands lokala nämnd i Varberg, Varbergs kommun och lokalpolisområde Varberg. Som stöd i arbetet finns även nätverket Trygg i Varberg bestående av tjänstepersoner från respektive organisation. Nätverket samordnar arbetet utifrån de områden som folkhälso- och trygghetsrådet prioriterat och tar även fram en handlingsplan med aktiviteter som ska genomföras i samverkan, under den fyraårsperiod som överenskommelsen gäller.

Samverkan kring medborgarlöfte

En aktivitet i handlingsplanen är det årliga medborgarlöftet som innehåller konkreta insatser för att öka tryggheten i Varbergs kommun.

Medborgarlöftet är även en del av polisens styrmodell och syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Medborgarlöfte 2022 - Varberg (polisen.se)

1000 personer svarade på enkät inför 2023 års medborgarlöfte

I april bjöd Varbergs kommun, polisen i Varberg och Lokal nämnd Varberg in alla som bor eller verkar i Varbergs kommun att besvara en enkät om trygghet.

1000 personer svarade på enkäten, stort tack till alla er. Nu finns det ett riktigt bra underlag att bearbeta och analysera för att i samverkan ta fram förslag på medborgarlöfte för 2023. Håll utkik här eller på varberg.se för att ta del av Medborgarlöfte 2023.

Välmående ger resultat

Välmående ger resultat är en skolutvecklingssatsning baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i.

Välmående ger resultat

Kontaktpersoner

Karl-Gunnar Svensson, ordförande, 0766-77 32 33, karl-gunnar.svensson@regionhalland.se

Göran Gunnarsson, vice ordförande, 0706-23 33 53, goran.gunnarsson@regionhalland.se

Katrin Håkansson, nämndtjänsteman, 073-401 10 84, katrin.hakansson@regionhalland.se

Sophia Croona, strateg, 0721-715625, sophia.croona@regionhalland.se

Senast ändrad: