Direkt till innehållet

Arbetssätt – Medskapande arbete om tillit

En viktig del i de lokala nämndernas arbete med tillit har varit att samla in erfarenheter och perspektiv på tillit från invånare och verksamheter i Halland. Det arbetet görs i form av dialogträffar. Arbetssättet har en tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin, som pekar ut delaktighet och tillit som viktiga delar i Hallands utveckling.

I Hallands regionala utvecklingsstrategi står det:

"Den utvecklingsresa som vi står inför kräver en stabil grund av delaktighet och tillit. Det handlar om att göra tillsammans, ett grundantagande om att vi alla har ett ansvar för samhällsutvecklingen. Detta ansvarstagande kräver dock möjliggörandet för individen att se och ta sin roll, och en tillit till att engagemanget spelar roll och kan ge avtryck.

Det finns idag tendenser som visar att flera sårbara grupper, som personer utanför arbetsmarknaden, personer med försämrad hälsa och utrikesfödda, i genomsnitt har lägre grad av tillit. För att kunna skapa förutsättningar för delaktighet och gemensam samhällsutveckling, och samtidigt följa principen om att ingen ska lämnas utanför, behöver vi fokusera på att nå särskilt sårbara grupper genom ett aktivt arbete med tillit."

Regional utvecklingsstrategi - Halland bästa livsplatsen 2035

Ett sätt att testa metoder för ökad delaktighet

Att arbeta medskapande med fokus på tillit är ett försök att ge hallänningar ökade möjligheter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och göra sin röst hörd. Det har även varit en målsättning att testa och utvärdera olika medskapande metoder för att möjliggöra för hallänningar att delta i processen.

Inledande dialoger - gruppsamtal

Det finns många olika medskapande metoder, allt från rörelsebaserade till skapande metoder. I den här processen valde vi att använda oss av metoden gruppsamtal i alla de första dialogerna (perspektivinhämtande), där samma frågeställning ställts till samtliga grupper.

Fördjupade dialoger - test av olika metoder

Under de fördjupande dialogerna våren 2022 kommer vi testa andra medskapande metoder. Ett exempel är virtuellt skapande med efterföljande virtuell dialog för att undersöka om det påverkar maktbalansen. Ett annat exempel är hinderverkstad där dialogdeltagare förflyttas utefter frågor och intressen.

Mer om medskapande och delaktighet

Medborgardialog, delaktighet - Sveriges kommuner och regioner (pdf)

Rapport - medskapande processer (pdf)

Senast ändrad: