Direkt till innehållet

Utformning och metod – Medskapande arbete om tillit

En viktig del i de lokala nämndernas arbete med tillit har varit att samla in erfarenheter och perspektiv på tillit från invånare och verksamheter i Halland.

Syftet med lokala nämnders medskapande arbete om tillit har varit att fördjupa kunskapen om tillit genom att tillföra invånares perspektiv på tillit. Syftet har också varit att den medskapande processen i sig ska ge individer möjlighet till inflytande och därmed bidra till en ökad generell tillit. Arbetet har därför utformats som en medskapande process där dialogträffar med invånare har varit en central del.

Processens utformning

Att arbeta medskapande med fokus på tillit är ett försök att ge hallänningar ökade möjligheter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och göra sin röst hörd. För att möjliggöra en successiv fördjupning av kunskapen samt skapa en mer transparent process för deltagarna genomfördes processen i två steg.

Perspektivinhämtande dialoger – gruppsamtal

De perspektivinhämtande dialogerna genomfördes i gruppdiskussioner med utgångspunkt i två frågeställningar.

  1. Beskriv när du har haft en bra kontakt med en samhällsfunktion, vad var det som gjorde att den upplevelsen kändes bra?
  2. Beskriv de tre viktigast faktorerna för att du ska känna tillit/lita på i samband med kontakt med samhällsfunktioner?

Fördjupade dialoger – test av olika metoder

Genom att bjuda in till fördjupande dialog erbjöds ytterligare möjlighet för invånare att dela sina erfarenheter, men även att utveckla perspektiv kring tillit tillsammans med andra. Det var även ett sätt att återkoppla för tidigare dialogdeltagare vad som framkommit under de perspektivinhämtande dialogerna. Dialogerna utformades med olika metoder för att uppfylla ett av projektmålen som var att testa och utvärdera olika medskapande metoder.

8 lärdomar att dela och utforska vidare

En viktig del i processen har varit att ta vara på lärdomar under arbetets gång. Här nedan kan du läsa en sammanfattning av de lärdomar vi gjort.

Förtroendet från dem vi mött. Människor vill vara med och söka lösningar och förståelse för alla möjliga typer av samhällsutmaningar, om det uppfattas enkelt och meningsfullt att delta.

Goda relationer och lokal förankring skapar förutsättningar att nå dem vars röster sällan hörs. Genom att gå via kontaktpersoner för olika verksamheter och bjuda in till dialog i redan befintliga sammanhang sänks trösklarna för människor att delta.

Maktbalansen i rummet är avgörande för att skapa ett öppet samtal. Så väl facilitatorn som förtroendevalda behöver bidra i att skapa en trygg miljö med känslan av likvärdiga villkor för att samtalen ska få rymd och goda förutsättningar.

Väl avvägd gruppstorlek, tidsutrymme och lokal är viktigt för hur samtalen blir. Stora grupper och tidspress ger stressade dialoger där samtalen får sämre förutsättningar. Lokaler som inbjuder till gruppsamtal ger bättre förutsättningar.

Enkla och kreativa metoder som öppnar upp till samtal. Tydliga instruktioner och att använda sig av exempelvis former och färger för att förmedla sina reflektioner ger goda möjligheter till öppna samtal. Dessutom behöver deltagarna ha frihet och kunna delta på sina egna villkor. Att fånga olika gruppers och individers behov är avgörande för öppna samtal.

Hantera det oförutsedda, både i det stora och det lilla. Pandemins restriktioner påverkade möjligheten att mötas fysiskt varpå vissa dialoger behövde genomföras digitalt. Andra exempel på oförutsedda händelser var sena avhopp eller svikande dialogdeltagande, samt att metoden inte passade målgruppen. I sådana situationer krävs snabba beslut och kreativa lösningar.

Medskapande arbete behöver tid och kräver tydliga mål för att vara riktigt relevant – deltagarna ska kunna följa och se att deras insatser blivit omhändertagna.

Slutrapport från Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit 2020–2022

När man vinner tillit kan allt hända – Slutrapport från Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit 2020–2022

Mer om medskapande och delaktighet

Medborgardialog, delaktighet – Sveriges kommuner och regioner (pdf)

Rapport – medskapande processer (pdf)

Senast ändrad: