Direkt till innehållet

Kunskapsunderlag – Medskapande arbete om tillit

Region Hallands lokala nämnder har tagit fram ett kunskapsunderlag som ligger till grund för arbetet med tillit. Utifrån det kommer relevanta perspektiv att undersökas närmare genom medskapande processer med invånare och verksamheter i Halland.

Här kan du läsa hela kunskapsunderlaget som pdf, eller en kort sammanfattning.

Kunskapsunderlag om tillit

Kunskapsunderlag om tillit - Region Hallands lokala nämnder(pdf)

Sammanfattning

Tillit viktigt för ett fungerande samhälle

Tillit till andra människor, det vill säga huruvida vi litar på våra medmänniskor eller inte verkar kunna avgöra ett helt lands välfärdssystem, påverka hur stor acceptansen är för politiskt fattade beslut och underlätta för det ekonomiska systemet.

En hög nivå av tillit i ett samhälle visar dessutom samband med folkhälsan och samvarierar med jämställdhet och jämlikhet. Tillit är en av grundpelarna för att vårt samhälle ska fungera. Det genomsyrar all interaktion mellan människor och är centralt för att samarbeten och utbyten ska uppstå och bevaras.

Hög tillit men skillnaderna ökar

Tilliten i Halland precis som i hela Sverige är stabilt på en hög nivå, men skillnaderna mellan grupper har ökat. De yngsta åldersgrupperna, upp till 30 år, har generellt sett lägre tillit än äldre. Materiellt sett har Sverige aldrig varit så rikt som nu, men samtidigt anser allt fler unga människor att de i allmänhet inte kan lita på andra människor.

Att känna tillit till andra människor och känna delaktighet och inflytande i samhället är avgörande för individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.

Faktorer som påverkar tilliten

Det finns flera olika förklaringar till vad som påverkar tilliten. De förklaringarna går att finna inom områdena samhällsinstitutioner, civilsamhället, ekonomisk jämlikhet, utbildningssystemet, boendesegregation, anknytning och socialisering, händelser under barndomen, erfarenheter i vuxenlivet och utsatthet för brott.

Det är tydligt att det är människor i olika typer av utsatta situationer som har lägst nivå av tillit. Faktorer som låg inkomstnivå, kort utbildning, sämre hälsa, lägre nivå av inflytande och delaktighet samt lägre deltagande i civilsamhället samvarierar ständigt. Det är särskilt oroande eftersom förhållandet mellan tillit och dessa faktorer är dubbelriktat och påverkar vartannat.

Senast ändrad: