Direkt till innehållet

Regionala funktionshinderrådet

Regionala funktionshinderrådet verkar som ömsesidigt råd mellan representanter för 46 funktionshinderorganisationer i Halland, Region Halland samt övriga länsövergripande myndigheter. Rådet samverkar också med de kommunala handikappråden. Regionala funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till Regionstyrelsen.

Utbildar och ger råd

Regionala funktionshinderrådet medverkar aktivt till att genomföra Region Hallands handikappolitiska program. En central uppgift är att informera om funktionsnedsättningar genom att arrangera utbildningar inom till exempel bemötande och tillgänglighet för personal inom Region Halland och länets kommuner. Vi finns också tillgängliga för personal om råd i specifika frågor.

Utgör remissorgan

Regionala funktionshinderrådet utgör remissorgan i frågor som berör människor med funktionsnedsättning. Vi erbjuder vägledning till dig inom Region Halland som arbetar med information, planerar hälso- och sjukvårdsutbud eller på annat sätt behöver beakta tillgänglighetsanpassning. Kontakta oss för en god lösning.

Medarrangör av konferenser

Regionala funktionshinderrådet sprider kunskap genom att fungera som medarrangör av konferenser inom området funktionshinder. ”Ögats Dag”, ”Från barn till vuxen” och ”Bättre omhändertagande vid artros” är bara några välbesökta arrangemang som riktar sig till personal och politiker inom Region Halland, våra kommuner samt andra intresserade hallänningar.

Opinionsbildar

Regionala funktionshinderrådet deltar i evenemang som anknyter till funktionshinder i syfte att uppmärksamma frågor som främjar livskvalitet för människor med funktionsnedsättning. Det kan exempelvis vara att sprida kunskap vid evenemang som Seniormässan och Tillgänglighetsmarschen.

Uppmärksammar goda insatser

Regionala funktionshinderrådet delar årligen ut ett pris som uppmärksammar värdefulla individuella insatser. Utsedd pristagare har visat ett personligt engagemang och har gjort betydelsefulla insatser som kommit människor med funktionsnedsättning i Halland till del.

Regionala funktionshinderrådet består av

  • Region Halland (4 politiker)
  • Funktionshinderorganisationerna (7 representanter)
  • Region Hallands konsulent inom området funktionshinder
  • Adjungerande: Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Senast ändrad: