Direkt till innehållet

Så granskas regionen

Våra revisorer granskar varje år all verksamhet inom Region Halland för att säkerställa att regionens verksamhet uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om.

Revisorerna prövar:

  • om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
  • om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig

Våra revisorer

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av externa specialister, så kallade sakkunnigbiträden. Sakkunniga till revisorerna i Region Halland är för närvarande yrkesrevisorer från företaget PwC.

Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (främst kap 12), aktiebolagslagen (kap 10), av fullmäktige fastställt revisionsreglemente, samt av god revisionssed.

Revisionsrapporter

Senast ändrad: