• Inledning
  • Syfte och disposition
  • Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028
  • Om måluppföljningen
 • Attraktiva och hållbara livsmiljöer
 • Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
  • Förutsättningar inom området
  • Måluppföljning av området
  • Fördjupningar inom området
 • Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
  • Förutsättningar inom området
  • Måluppföljning av området
  • Fördjupningar inom området

Senast uppdaterad: 2022-10-18

Inledning

Rapporten är framtagen av Region Halland och uppdateras löpande. För frågor om rapportens innehåll kontakta regionen@regionhalland.se. Det övergripande målet med rapporten är att på ett överskådligt sätt beskriva och förklara utvecklingen i Hallands län. Beskrivningen tar sin utgångspunkt i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028.

Syfte och disposition

Syftet med rapporten är att, utifrån strategin Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028, följa och beskriva utvecklingen i Hallands län. Rapporten är indelad i de tre strategiska områden som finns i strategin. Respektive strategiområde har i sin tur delats in i tre underkapitel:

 1. Förutsättningar

  Detta kapitel syftar till att, på ett övergripande sätt, beskriva vilka utmaningar och möjligheter som finns inom strategiområdet.

 2. Måluppföljning

  Kapitlet syftar till att följa upp de mål som finns inom respektive område i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028.

 3. Underlag inom området

  Detta kapitel innehåller hänvisningar till fördjupande underlag inom strategiområdet. Med fördjupande underlag avses rapporter inom området men också datavisualiseringar som ger användaren möjlighet att bryta ned och filtrera statistiken efter olika geografier och grupper.

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028

Samtliga regioner i Sverige har utöver ett ansvar för hälso- och sjukvård också ett regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget är lagstadgat och innebär att regionerna ska utarbeta en strategi för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra strategin. Det handlar om att förmå länets aktörer att arbeta mot samma mål för att tillsammans skapa tillväxt och utvecklig utifrån länets specifika förutsättningar.1 I Halland heter denna strategi Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 (benämns som strategin i resterande delar av rapporten). Strategin är ett politiskt dokument och antogs av regionfullmäktige i Region Halland under slutet av 2021. Det övergripande målet för strategin är:

Målet för strategin är hållbar tillväxt. Det uppnås genom hållbarhetsdriven konkurrenskraft, attraktivitet och inkludering med fokus på grön omställning.

Strategin innehåller tre strategiska områden. Respektive område har ett övergripande mål kopplat till sig och flera delmål. Målen har i sin tur mätbara indikatorer kopplade till sig.

Modell: Strategiområdena med tillhörande mål i Hallands strategi för en hållbar tillväxt 2021-2028