Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Medicinsk screening hos tandläkaren – samverkan för bättre folkhälsa

Hypertoni – eller högt blodtryck på vanlig svenska – är en folksjukdom och troligen den största riskfaktorn för sjukdom i världen. Men det finns effektiva och snabba behandlingar som skulle kunna minska samhällets totala sjukdomsbörda avsevärt. Om den bara kan upptäckas i tid, innan individen drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Helen Andersson som är verksamhetskontroller på Hallands sjukhus disputerade förra året på ämnet, där hon studerade förutsättningarna för tidig upptäckt av hypertoni i samband med över 2000 tandläkarbesök. Resultatet blev spännande och öppnar dörrar till nya möjligheter!

Studier visar att över 30 procent av Europas befolkning lider av högt blodtryck, kanske upp till 45 procent av befolkningen. De närmaste åren beräknas siffran öka ytterligare. Uppskattningar visar att en tiondel av vårdens utgifter är direkt relaterade till högt blodtryck och dess komplikationer. WHO har dessutom satt upp ett mål att minska hypertoni med 25 procent fram till 2025.

Det finns således goda incitament till att vidta åtgärder mot folksjukdomen, men det kräver kreativa lösningar. Helen Andersson studier visar på just en sådan, hon kallar det opportunistisk screening – begreppet betyder att man nyttjar befintlig vård eller annan verksamhet som möter människor och tillför ett nytt moment.

Avhandlingens övergripande syftet var således att studera hypertoniscreening inom tandvården avseende; genomförbarhet, effekter, individers upplevelse och hälsoekonomiska konsekvenser.

Varför valde ni i studien just screening via tandvården?

– Anledningen är att en mycket stor andel av befolkningen besöker årligen sin tandläkare, denna mötesplats mellan individ och vård öppnar upp för screening av stora folksjukdomar, i vårt fall hypertoni, berättar Helen.

– Det finns fler olika, relevanta skäl till det, säger Helen. Ett är att man utnyttjar befintlig vård för annan verksamhet eller aktivitet, vilket innebär en smart och bättre samverkan mellan olika vårdgivare. Detta skulle möjliggöra ett brett förebyggande folkhälsoarbete där tandvården i samarbete med hälso- och sjukvård kunna genomföra regelbunden medicinsk screening för att identifiera riskgrupper i ett tidigt skede och därmed minska både oral och allmän ohälsa.

Intressant är att tandsjukdomar har liknande riskfaktorer med många kroniska sjukdomar, och dess integrerade förebyggande och hantering skulle kunna ha en positiv inverkan på den allmänna hälsan.

Minimera risk för allvarlig sjukdom

Ytterligare några goda skäl för att proaktivt, exempelvis via screening, förebygga framtida sjukdom hos en stor del av befolkningen:

  • I Sverige har cirka 1,8 miljoner människor högt blodtryck, det innebär ca 27 procent av den vuxna befolkningen.
  • Studier har visat att upp till 50 procent av de som har högt blodtryck har högt blodtryck utan att känna till det.
  • Det primära målet med behandling är att minimera risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och död.
  • Livsstilsåtgärder utgör tillsammans med läkemedel basen i behandling av hypertoni.

Helens avhandling bygger på fyra studier. Den första handlar om en utvärdering av behovet av screening och klassificera risker för upptäckt hypertoni. Den andra studien fokuserade på vitrockshypertoni. Begreppet förkortas WCHT (White Coat HyperTension) och innebär att en tillfällig stegring blodtrycket, beroende på stress och som inte kräver medicinsk behandling. Alltså vanligt förekommande vid sjukvårdsbesök.

– Många vuxna, upp till en tredjedel, får ofta felaktig hypertonidiagnos om denna baseras endast på klinikblodtryck, berättar Helen.

Den tredje studien omfattande studier av hälsoekonomiska effekter av screeningen och den fjärde beskriver individers erfarenheter av att screenas i samband med tandläkarbesök. En avslutande s.k. bortfallsanalys är också gjord med syfte at beskriva hur stor del av befolkningen som nås av arbetet.

Viktiga resultat

Några urval av resultaten påvisar exempelvis att individer som fick möjlighet att komplettera en första screening med mätning i hemmet, starkt reducerar så kallade ”falska positiva” resultat och den är genomförbar med flera involverade screeningaktörer. Var tolfte individ som screenades fick diagnosen högt blodtryck.

Andra resultat visade på att vitrockshypertoni är lika vanligt förekommande vid screening i tandvården som i andra kliniska situationer. En annan bedömning indikerar att screening enligt modellen ej blir långsiktigt kostnadseffektivt.

– En viktig utmaning för utveckling av hälso- och sjukvården är att bättre samverka mellan vårdgivare för att ta vara på varandras kompetenser med syfte att uppnå målet med bättre folkhälsa. Här finns mycket kvar att göra – det är till stor del obruten mark, menar Helen.

Fakta

Leende kvinna med kort blont hår.

Författare: Helen Andersson, verksamhetscontroller, Hallands sjukhus

Avhandling: Hypertoniscreening – tidig upptäckt av högt blodtryck via tandvården. (2022)

”Arbetet och forskningen är viktig men livet vid sidan om har också en mycket viktig plats. Jag spelar gärna tennis, vandrar i naturen och reser så ofta jag kan samt umgås med min familj/mina barnbarn och vänner”, säger Helen.

Senast ändrad: