Webbplatser

Webbplatser ikon

Forsknings­bokslut 2023

Här hittar du Region Hallands forskningsbokslut för 2023. Forsknings­bokslutet samlar statistik om forskning och publikationer och följer den nationellt framtagna baslistan för FoU-mått som samtliga regioner i Sverige kan tillämpa. Genom att systematiskt använda samma mått, definitioner och arbetssätt går det att jämföra resultatet över tid.

För Region Halland är forskning och utbildning viktiga och grundläggande komponenter för en väl utvecklad och modern hälso- och sjukvård. Här bedrivs en omfattande och framgångsrik vetenskaplig forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Verksamhetsutveckling genom forskningsaktiviteter är nödvändigt för att utveckla en modern hälso- och sjukvård och behöver därmed också följas upp. Uppföljningen ska beskriva utfallet av FoU aktiviteter kopplat till mål och resurser i den egna hälso- och sjukvårdsorganisationen, men det ska även gå att jämföra med andra regioner och kunna följas upp ur ett nationellt perspektiv.

Rapportens uppbyggnad

Region Hallands forskningsbokslut följer den nationellt framtagna baslistan för FoU-mått framtagen av SKR:s nätverk för FoU-chefer som i princip samtliga regioner i Sverige tillämpar. Genom att systematiskt använda samma FoU-mått, definitioner och arbetssätt som tidigare år går det att jämföra resultatet över tid. Statistiken är inhämtad via FoU Hallands verksamhetsuppföljning samt genom systematiska litteratursökning i databaserna, Medline, Cinahl, PubMed, PsycInfo. Ett kriterium är att materialet ska ha publicerats under 2023 i vetenskapliga tidskrifter och att Region Hallands medarbetare är huvud- eller medförfattare.

Litteratursökningen omfattar:

  • Relevanta, refereegranskade artiklar inom medicin, odontologi och hälsa
  • Kortfattad vetenskaplig kommunikation s.k. “letters”
  • Tryckta och elektroniskt publicerade artiklar
  • Artiklar ännu ej publicerade s.k. “early view”
  • Artiklar som publicerats i open access tidskrifter

Litteratursökningen sammanställdes i en publikationssida som respektive författare hade möjlighet att komplettera och verifiera genom en esMaker enkät. De nationella FoU mått som valts ut representerar olika dimensioner.

Årets forskningsbokslut tar sin utgångspunkt enligt följande mått:

  • Bygga forskningskompetens
  • Producera kunskap
  • Tillgängliga medel för forskning
  • Datauttag

Senast ändrad: