Webbplatser

Webbplatser ikon

Tillgängliga ekonomiska medel

Regionen anslår årligen ekonomiska resurser för forskning och utveckling på regional nivå. De ekonomiska resurserna fördelas via Vetenskapliga rådet, Sparbanksstiftelsen, startbidrag och doktorandmedel enligt figur 4.

Totalt under 2023 inkom 88 ansökningar om forskningsmedel med en totalsumma på 20,6 miljoner kronor. För detta beviljades 78 ansökningar till ett totalbelopp på 8,25 miljoner kronor (figur 4).

Stapeldiagram över fördelade ansökningar av forskningsmedel.

Figur 4. Totalt antalet inkomna och beviljade ansökningar om forskningsmedel under 2023.

Under 2023 avsattes forskningsmedel motsvarande cirka 4,1 miljoner kronor samt 601 000 kr i återredovisade medel som fördelades till sökande genom bedömningar i Vetenskapliga rådet i Halland. Utöver detta har 1 miljon kronor fördelats som doktorandmedel, detta via medel från regionens olika förvaltningar. Genom externa gåvor från Sparbanksstiftelsen i Varberg kunde FoU Halland även dela ut forskningsmedel/projektstöd på ytterligare 2,5 miljoner kronor, varav 500 000 kronor var återredovisade medel.

Sedan 2021 finns en ny satsning för att stimulera forskning i Region Halland, så kallat startbidrag. Även detta finansieras via externa gåvor från Sparbanksstiftelsen i Varberg. Startbidrag riktar sig till den som har en idé till ett kliniskt patientnära projekt med potential att utvecklas till ett forskningsprojekt. Sökande där beviljas då mellan 30 000 kronor och 50 000 kronor för att initiera sin idé. Antalet ansökningar och beviljade ansökningar för forskningsmedel till FoU-projekt från Vetenskapliga rådet över tidsperioden 2014 och 2023 illustreras i figur 5.

Ansökningarna som inkom till Vetenskapliga rådet under 2023 hade en totalsumma om 11,3 miljoner kronor och 4,4 miljoner kronor beviljades till totalt 30 ansökningar. Vetenskapliga rådets beviljade medel under tidsperioden 2014 till 2023 har gått med en konstant höjning från 2015. Storleken på ansökningarna tillsammans med antalet ansökningar har varierat under samma tidsperiod.

Figur 5. Antalet inkomna och beviljade ansökningar till Vetenskapliga rådet i region Halland. Medlen beviljas året innan de betalas ut vilket innebär att de som beviljats under 2023 gäller för 2024.

Till Vetenskapliga rådet var läkare som yrkeskategori överrepresenterade i antalet inkomna ansökningar för forskningsmedel, 2023, figur 6. Under tidsperioden 2013 till 2023 har läkarkategorin konsekvent varit överrepresenterad med antalet ansökningar. De professioner som innefattas i stapeln som redovisar övrigt är dietister, sjukhuskemister och cytodiagnostiker.

Stapeldiagram över Vetenskapliga rådets beviljade ansökningar 2015 till 2024.

Figur 6. De beviljade ansökningarna till Vetenskapliga rådet fördelat på professionsnivå under en tioårsperiod.

Senast ändrad: